Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dienas centra un kopienas centra pakalpojums pilngadīgām personām
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Darba dienās dienas laikā nodrošināt iespēju Rīgas pašvaldības pilngadīgām personām saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, veidojot sociālos kontaktus, gūstot atbalstu, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Sniegt atbalsta pakalpojumus centra apmeklētājiem - sociālā darbinieka un dažādu speciālistu konsultācijas (individuālas konsultācijas, atbalsta/ pašpalīdzības grupas)
2. Vadīt individuālās un grupu nodarbības (kognitīvo spēju uzturēšanai/ attīstīšanai, sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanai, fizisko aktivitāšu, radošās, interešu u.c. nodarbības speciālistu vadībā ) atbilstoši mērķa grupu vajadzībām.
3. Nodrošināt informatīvi - izglītojošos pasākumus (lekcijas, ekskursijas, kultūras pasākumi u.c.)
4. Veicināt sadarbību un atbalsta sniegšanu kopienas nevalstiskajām organizācijām.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus ir personai:
  1. kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā (arī Rīgas patversmes/naktspatversmes adresē);
  2. kurai saskaņā ar sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu nepieciešams noteikta veida sociālais pakalpojums.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Persona vēršoties dienas centrā uzrāda personas apliecinošu dokumentu.
  Persona tiek iereģistrēta dienas un kopienas centra apmeklētāju pieņemšanas žurnālā un parakstās par ierašanos un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Personai atrodoties dienas vai kopienas centra telpās jāievēro iekšējās kārtības noteikumus.
  Dienas centrā persona nedrīkst atrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
  Brīdinājums:
  Dienas vai kpienas centra pakalpojumu (turpmāk - pakalpojums) izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
  2. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
  3. iestājusies personas nāve.
  Pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  1. persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā;
  2. persona slimo ar infekcijas slimību;
  3. persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
  4. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējas institūcijas darbiniekiem un/vai klientiem.
  Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kuri bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Dienas vai kopienas centra pilngadīgām personām apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Dienas vai kopienas centra pilngadīgām personām apmeklējums
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Kamene", Salnas ielā 2, Rīga, Tālrunis: +371 67181236, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-pilngadigam-personam.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Rīdzene", Vidrižu iela 1c, Rīga, Tālrunis: +371 67105539, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-pilngadigam-personam.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 17:00
  Otrdiena: 8:30- 17:00
  Trešdiena: 8:30- 17:00
  Ceturtdiena: 8:30- 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Ābeļzars", Avotu ielā 31, Rīga, Tālrunis: +371 67037656, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-pilngadigam-personam.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Nodibinājums 'Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs' daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 'Mēs', Imantas 8.līnijā 1 k-3-1A, Rīgā, Tālrunis: +371 26688762, E-pasta adrese: mes@diakonija.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Kastanis", Aiviekstes iela 14, Rīga, Tālrunis: +371 67181895, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-pilngadigam-personam.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs '"Vecmīlgrāvis", Emmas iela 3, Rīga, Tālrunis: +371 67105229, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-pilngadigam-personam.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Ķengarags", Aglonas ielā 35/3, Rīga , Tālrunis: +371 67181640, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/dienas-centri-pilngadigam-personam.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Biedrības 'Svētā Ģimenes Māja', daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra dienas centrs 'Svētās Ģimenes Māja', Klostera ielā 5 un 7, Rīgā, Tālrunis: +371 20000466, E-pasta adrese: info@gimenesmaja.com, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Rīgas Sociālā dienesta kopienas centrs '"Ābeļzieds", Dzirciema iela 24, Rīga , Tālrunis: +371 67012446, E-pasta adrese: soc@riga.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/paklautibas-iestades/rigas-domes-socialais-dienests/Dienas_centri/kopienas-centrs.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Latvijas Sieviešu invalīdu asociācijas 'Aspazija' dienas centrs 'Aspazija', Pērnavas ielā 54-14, Rīgā (sniedz pakalpojumu pilngadīgām personām - sievietēm ar invaliditāti), Tālrunis: +371 29478248, E-pasta adrese: aspazija@aspazija.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Biedrības 'Latvijas Neredzīgo biedrība' dienas centrs personām ar redzes invaliditāti 'Strazdumuižas dienas centrs', Braila ielā 5, Rīgā (pakalpojums personām ar redzes funkcionāliem traucējumiem), Tālrunis: +371 67532542, E-pasta adrese: peterislocans.64@inbox.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Biedrības 'Rīgas aktīvo senioru alianse' dienas centrs 'RASA', Cēsu ielā 8, 3. stāvs (pakalpojums pilngadīgām personām - senioriem), Tālrunis: +371 29579879, E-pasta adrese: biedriba.rasa@inbox.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Nodibinājums 'Latvijas Evanģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs' daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs 'Paaudzes', Ūnijas ielā 49, Rīgā, Tālrunis: +371 26596746, E-pasta adrese: iveta.elberte@diakonija.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, SIA 'LNS Rehabilitācijas centrs' dienas centrs personām ar dzirdes invaliditāti 'Rītausma', Kandavas ielā 27, Rīgā (pakalpojums pilngadīgām personām ar dzirdes invaliditāti), Tālrunis: +371 22088071, E-pasta adrese: diana.leite@gmail.com, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/ligumorganizaciju-dienas-centri.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-17:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-17:00
  Piektdiena: 8:30-17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība