Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanais, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Paskaidrojuma raksts hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanais, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai. I daļa (ieceres dokumentācija)
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Paskaidrojuma raksta hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvniecībai, novietošanais, atjaunošanai, pārbūvei, nojaukšanai I daļu (ieceres dokumentācija) iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, ierosinot 1.grupas hidrotehniskās un meliorācijas būves (atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi") jaunu būvniecību, novietošanu, atjaunošanu, pārbūvi, nojaukšanu.
Paskaidrojuma raksts būvvaldē iesniedzams 3 eksemplāros, pievienojot visus nepieciešamos dokumentus.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotās personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269168
 • Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 30.09.2014. not. nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"" http://likumi.lv/doc.php?id=269200
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 28.12.2000. sn. Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=1492
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Paskaidrojuma raksts hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm BV_189_v1.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Aizpildīta veidlapa "Paskaidrojuma raksts hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm" I daļa (veidlapa Nr.BV_189);
  2. īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoši dokumenti;
  3. būvniecības ierosinātāja pilnvara, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona;
  4. saskaņojumi atkarībā no būvniecības ieceres;
  5. tehniskie vai īpašie noteikumi, ja to nosaka normatīvie akti;
  6. paredzētās būvdarbu veikšanas vietas fotofiksācijas;
  7. zemes robežu plāns vai derīgs topogrāfiskais plāns M 1:500;
  8. novietnes plāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā, kurā norādīts paredzētās būves novietojums un tās galvenie parametri uz derīga topogrāfiskā plāna;
  9. un citi nepieciešamie dokumenti.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un tie atbilst normatīvo aktu prasībām).
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājas spēkā, iesniedzot iesniegumu būvvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzot nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Lēmuma par atteikumu gadījumā ierakstītā pasta sūtījumā.
 • Klātiene   -   Uzrādot pasi vai identifikācijas karti, vai vadītāja apliecību (pilnvarotajai personai - pilnvaru), Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050 saņemt dokumentus: Paskaidrojuma raksts hidrotehniskajām un meliorācijas būvēm
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs. Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050 , Tālrunis: +371 67012889 / 67105800, Fakss: +371 67037934 , E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv , WWW: rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība