Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Būves nojaukšanas darbu pieņemšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izziņas par būves neesību pēc būves nojaukšanas izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pirmās grupas būves un otrās grupas būves, un ēkas, kas nav pieslēgta inženiertīkliem vai ir atslēgta, nojaukšanas darbu pieņemšanai pasūtītājs Būvvaldē par būvdarbu pabeigšanu iesniedz Paskaidrojuma raksta ēkas/būves nojaukšanai II daļu - Būvdarbu pabeigšana; pēc apsekošanas, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un teritorija ir sakārtota, būvvalde elektroniski sagatavo izziņu par ēkas/būves neesību un veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā.
Otrās un trešās grupas ēkas nojaukšanas darbu pieņemšanai pasūtītājs būvvaldē iesniedz Apliecinājumu par ēkas/būves nojaukšanu; citus nepieciešamos dokumentus; pēc apsekošanas, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, vai teritorija ir sakārtota, būvvalde izdod izziņu par ēkas/būves neesību.
Izziņu sagatavo Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 09.05.2017. not. Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
 • MK 16.09.2014. not. Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269168
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu BV_170_v1.pdf
 • APLIECINĀJUMS par ēkas nojaukšanu BV_171_v2.doc
 • APLIECINĀJUMS par inženierbūves nojaukšanu BV_175_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts būvniecībai/nojaukšanai. II.daļa BV_183_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts (ēkas nojaukšanai) BV_179_v2.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Pirmās grupas ēkām/būvēm un otrās grupas ēkām, kas nav pieslēgta inženiertīkliem vai ir atslēgta:
  paskaidrojuma raksta par ēkas/būves nojaukšanu II. daļa - Būvdarbu pabeigšana
  būvēm - būvlaukuma izpildmērījuma plānu, izņemot iekšējo inženiertīklu nojaukšanas gadījumā;
  būvēm - attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada nojaukšanu ja tā tiek veikta;
  būvēm - attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu nojaukšanu ja tā tiek veikta.
  2. Otrās un trešās grupas ēkām/ būvēm:
  apliecinājumu par ēkas/būves nojaukšanu;
  būvprojekta izmainītās daļas;
  institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus atzinumus;
  nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
  būvdarbu žurnālu;
  Inženierbūvēm - būvlaukuma izpildmērījuma plānu.
  Maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1. Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" maksas pakalpojums.
  2. Iesniedzot iesniegumu izziņas sagatavošanai par būves neesību dabā, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā:
  2.1. fiziskām personām EUR 32,73;
  2.2. juridiskām personām EUR 46,95.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu):
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas termiņš pirmās grupas ēkām/ būvēm ir 5 darba dienas, otrās grupas ēkām/būvēm - 5 darba dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņemt elektroniski parakstītu izziņu par būves neesību
 • Klātiene   -   Saņemt paskaidrojuma raksta II daļu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaKurzemes rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050. , Tālrunis: +37167012889; +37167105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Ziemeļu rajons, Rīgas pilsētas būvvalde Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167012889; +37167105800, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10.00-19.00
  Otrdiena: 9.00-16.00
  Trešdiena: 9.00-16.00
  Ceturtdiena: 10.00-19.00
  Piektdiena: 9.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiReģistrācijas numurs 90000064250, konta Nr.LV26NDEA0020100000002, A/S "Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle"
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība