Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa) - Būvdarbu pabeigšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (II daļa). Būvniecības pabeigšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pirmās grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz Būvvaldē Paskaidrojuma raksta II daļu - Būvdarbu pabeigšana; Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Otrās un trešās grupas ēkas vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz Būvvaldē Apliecinājuma kartes II daļu - Būvdarbu pabeigšana; Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Apliecinājuma kartē akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana: pasūtītājs iesniedz būvvaldē Apliecinājuma kartes inženierbūvēm II daļu - Būvdarbu pabeigšana; Būvvalde pēc apsekošanas, ja tāda nepieciešama, veic atzīmi Apliecinājuma kartē akceptējot, ka būvdarbi veikti atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 09.05.2017. not. Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 28.09.2010. not. Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=219491
 • MK 30.06.2015. not. Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”" http://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskas-buves-
 • MK 30.06.2015. not. Nr.340 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”" http://likumi.lv/ta/id/275016-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-211-15-dzivojamas-ekas-
 • MK 30.09.2014. not. Nr.573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269199
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Apliecinājuma karte energoapgādes objektam. II daļa - Būvdarbu pabeigšana BV_106_v1.doc
 • Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu). II.daļa BV_169_v1.pdf
 • Apliecinājuma karte inženierbūvēm BV_176_v1 (002).doc
 • Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II.daļa BV_181_v1.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pirmās grupas būvēm pasūtītājs iesniedz aizpildītu Paskaidrojuma raksta II daļu - Būvdarbu pabeigšana.
  Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju Apliecinājuma kartes inženierbūvēm II daļu - Būvdarbu pabeigšana.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 'Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu' maksas pakalpojums.
  Iesniedzot Apliecinājuma karti Rīgas pilsētas būvvaldē:
  fiziskām personām - EUR 35,57
  juridiskām personām - EUR 44,11
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  5 darba dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti pirmās grupas būvēm;
  10 darba dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti otrās un trešās grupas būvēm;
  5 darba dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti pirmās grupas inženierbūvēm;
  10 darba dienas, ja iesniegti visi dokumenti energoapgādes objektiem.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadības biroja Klientu apkalpošanas centrā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   - Lēmuma par atteikumu akceptēt apliecinājuma karti gadījumā - ierakstītā pasta sūtījumā.
 • Klātiene   -   Akcepta gadījumā: apliecinājuma karte jāsaņem Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050,, Tālrunis: +37167012889; +37167105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10.00-19.00
  Otrdiena: 9.00-16.00
  Trešdiena: 9.00-16.00
  Ceturtdiena: 10.00-19.00
  Piektdiena: 9.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība