Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Būves konservācijas darbu pieņemšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Būves konservācijas darbu pieņemšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būves konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas rezultātā var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās.
Pēc konservācijas darbu pabeigšanas, pasūtītājs informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot aizpildītu Paskaidrojuma raksta būves konservācijai II. daļu - Būvdarbu pabeigšana.
Trešās grupas būves konservācijas gadījumā papildus būvvaldē iesniedz ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu.
Pēc apsekošanas Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā par konservācijas darbu pabeigšanu ja būvdarbi veikti atbilstoši konservācijas darbu veikšanas projektam un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 09.05.2017. not. Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
 • MK 16.09.2014. not. Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269168
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Paskaidrojuma raksts būves konservācijai BV_177_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts (ēkas konservācijai) II.daļa BV_178_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai) BV_180_v1.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Paskaidrojuma raksta būves konservācijai II. daļu (būvdarbu pabeigšana) atbilstoši būves veidam.
  Būves tehniskās apsekošanas atzinums trešās grupas būvēm.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  NAV
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  5 darba dienas, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti ēkām un inženierbūvēm
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo un otro daļu, 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Lēmuma par atteikumu pieņemt ēkas konservācijas darbus gadījumā - ierakstītā pasta sūtījumā.
 • Klātiene   -   Saņemt Paskaidrojuma rakstu ēkas konservācijai ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, , Tālrunis: +37167012889; +37167105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvalde Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167012889; +37167105800, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10.00-19.00
  Otrdiena: 9.00-16.00
  Trešdiena: 9.00-16.00
  Ceturtdiena: 10.00-19.00
  Piektdiena: 9.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiReģistrācijas numurs 90000064250, konta Nr.LV26NDEA0020100000002, A/S "Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle"
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība