Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamās telpas piedāvāšana un rekomendācijas par dzīvojamās telpas izīrēšanu izsniegšana palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētai personai
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Dzīvojamās telpas piedāvāšana un rekomendācijas par dzīvojamās telpas izīrēšanu izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1.Palīdzības reģistrā (reģistros) reģistrētā persona reģistrācijas secībā saņem uzaicinājumu apskatīt īrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu un izdarīt izvēli no ne vairāk kā trīs dažādām dzīvošanai derīgām dzīvojamām telpām.
2.Piekrišana izvēlētajai dzīvojamai telpai jādod, ierodoties Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā un aizpildot attiecīgas formas iesniegumu. 3.Pamatojoties uz šo personas iesniegumu Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisija pieņem lēmumu par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 4.Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde izdod rekomendāciju dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Palīdzības reģistrā reģistrēta persona
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
 • Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  35
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Personai, saņemot dzīvojamās telpas apskates norīkojumu, jāveic to apskate un jādod rakstveida atbilde par izteikto piedāvājumu trīs dienu laikā
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmumu pārsūdz Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
  Atgādinājums:
  Piedāvājot izīrēšanai konkrētu dzīvojamo telpu, personas īpašās vajadzības saistībā ar veselības stāvokli var ņemt vērā tikai tad, ja tās pamatotas ar ģimenes ārsta izziņu
  Brīdinājums:
  Personai nepamatoti atsakoties no trīs dažādu dzīvošanai derīgu dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem, tiek uzsākts administratīvais process personas pārreģistrācijai attiecīgajā reģistrā ar pēdējo kārtas numuru
  2. Ja persona viena mēneša laikā pēc Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma neizņem Rekomendāciju par dzīvojamās telpas izīrēšanu, tā tiek anulēta un Komisijas lēmums atcelts
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Personai nosūta paziņojumu par īrēšanai piedāvāto dzīvojamo telpu
 • Klātiene   -   Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem dzīvojamās telpas apskates norīkojumu un Rekomendāciju par dzīvojamās telpas izīrēšanu īres līguma noslēgšanai.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde un Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 43/53, Rīgā LV-1010 , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:30 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība