Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Personas reģistrācija palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Personu uz tās iesnieguma pamata, izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, reģistrē palīdzības saņemšanai attiecīgajā reģistrā (reģistros)
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojumu sniedz personai, kura atbilst nosacījumiem palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumos risināšanā
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
 • Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām MVD-V2.Dzp.doc
 • Denacionalizētās mājas īrnieka - personas ar noteiktiem ienākumiem, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām MVD-V3.Dzp.doc
 • Denacionalizētās mājas īrnieka - politiski represētas personas vai personas ar noteiktiem ienākumiem iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām MVD-V8.Dzp.doc
 • Maznodrošinātas daudzbērnu ģimenes, kura vismaz piecus gadus deklarējusi savu pastāvīgo dzīvesvietu un uz īres līguma pamata lieto dzīvojamo telpu Rīgā, iesniegums MVD-V6.Dzp.docx
 • Maznodrošinātas personas, kura pēc soda izciešanas atbrīvota no ieslodzījuma, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām MVD-V5.Dzp.doc
 • Personas ar noteiktiem ienākumiem vai politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai gadījumā, ja tiek izbeigts dzīvojamās telpas īres līgums sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālo remontu. MVD-V9.Dzp.doc
 • Personas iesniegums pašvaldības dzīvojamās telpas apmaiņai MVD-V12.Dzp.doc
 • Personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai pirmām kārtām gadījumā, ja persona ar tiesas spriedumu tiek izlikta no dzīvojamās telpas MVD-V1.1.Dzp.doc
 • Personas iesniegums reģistrācijai sociālā dzīvokļa vai sociālās dzīvojamās telpas izīrēšanai MVD-V11.Dzp.doc
 • Personas, kura iesniegusi notariāli apliecinātu priekšlīgumu, iesniegums dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanai pirmām kārtām MVD-V4.Dzp.doc
 • Personas, kura īrē pašvaldības dzīvojamo telpu, par kuru Dzīvojamo telpu apsekošanas komisija sastādījusi aktu par iedzīvotāju izvietošanu, iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā MVD-V10.1.Dzp.doc
 • Repatrianta vai maznodrošinātas politiski represētas personas iesniegums reģistrācijai palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai pirmām kārtām. MVD-V7.Dzp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Persona iesniedz iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi, kas pretendē uz palīdzības saņemšanu. Iesniegumam pievienojamo dokumentu noskaidrošanai skatīt pakalpojumu "Informācijas sniegšana par iespēju reģistrēties palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā Rīgas pašvaldībā"
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts, ja iestādei nepieciešams saņemt papildus informāciju, dokumentus
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvo aktu var apstrīdēt pie Departamenta direktora viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Juridisko konsultāciju nodaļā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1050. Departamenta direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
  Atgādinājums:
  Persona ir atbildīga par patiesas un aktuālas informācijas sniegšanu. Personas pienākums ir viena mēneša laikā pēc Sociālā dienesta (SD) izziņas termiņa izbeigšanās deklarēt SDienākumus un materiālo stāvokli, iesniegt Departamentā VDEĀK izziņas par invaliditātes termiņā pagarinājumu kopiju (uzrādot oriģinālu), īreslīguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja izdarīti grozījumi īres līgumā, dokumentus par izmaiņām ģimenes sastāvā, informāciju par personas faktisko un deklarēto dzīvesvietu (adresi), tālruņa numuru, kā arī informēt Departamentu, ja persona ieguvusi īpašumā nekustamo īpašumu
  Brīdinājums:
  Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt personas sniegtās informācijas patiesumu.Ja persona sniegusi nepatiesas ziņas un /vai ir zuduši apstākļi, kas bija par pamatu tās reģistrācijai palīdzības saņemšanai, persona tiek izslēgta no palīdzības reģistra
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu un attiecgos dokumentus par reģistrāciju dzīvokļu reģistros uz e-pastu dmv@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz iesniegumu reģistrācijai palīdzības reģistros
 • Korespondence   -   Persona pa pastu nosūta iesniegumu un attiecīgos dokumentus par reģistrāciju palīdzības reģistros
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Persona pa pastu saņem komisijas lēmumu par reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem komisijas lēmumu par reģistrācijas iesnieguma izskatīšanu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība