Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Informācijas sniegšana par virzību reģistrā palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Palīdzības sniegšana dzīvokļa jautājumu risināšanā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura ir reģistrēta palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā, var saņemt informāciju par savu kārtas numuru ireģistrā, ierodoties Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ( Departaments)Juridisko konsultāciju nodaļā vai, zinot Dzīvokļu pārvaldes izdoto savas Lietas numuru, iegūt informāciju par savu kārtas numuru reģistrā telefoniski vai izmantojot e-pakalpojumu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Persona ir reģistrēta palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.
  Denacionalizēto māju īpašniekiem informāciju par viņu īrnieku reģistrēšanu kādā no reģistriem un virzību rindā sniedz vienīgi klātienē, pārliecinoties par prasītāja identitāti, vai pēc rakstveida pieprasījuma.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Palīdzības reģistrā reģistrētās personas pienākums ir viena mēneša laikā pēc socialā dienesta izziņas termiņa izbeigšanās deklarēt socialā dienesta ienākumus un materiālo stāvokli, iesniegt Departamentā VDEĀK izziņas par invaliditātes termiņa pagarinājumu kopiju (uzrādot oriģinālu), īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja izdarīti grozījumi īres līgumā, dokumentus par izmaiņām ģimenes sastāvā, informāciju par personas faktisko un deklarēto dzīvesvietu (adresi), tālruņa numuru, kā arī informēt Departamentu, ja persona ieguvusi īpašumā nekustamo īpašumu.
  Brīdinājums:
  Persona ir atbildīga par patiesas un aktuālas informācijas sniegšanu
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā, lai saņemtu informāciju par savu kārtas numuru reģistrā
 • Portāls   -   Persona izmanto E - pakalpojumu, lai saņemtu informāciju par savu kārtas numuru reģistrā
 • Tālrunis   -   Persona, lai saņemtu informāciju par savu kārtas numuru reģistrā, zvana uz Juridisko konsultāciju nodaļu un nosauc savu Lietas numuru
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Persona izmantojot E - pakalpojumu saņem informāciju par savu kārtas numuru reģistrā
 • Tālrunis   -   Persona pa telefonu saņem informāciju par savu kārtas numuru reģistrā
 • Klātiene   -   Persona Juridisko konsultāciju nodaļā saņem informāciju par savu kārtas numuru reģistrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, WWW: https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība