Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Inženiertīklu (būvju) situācijas plāna izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Inženiertīklu (būvju) situācijas plāna izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv tiek sagatavots un izsniegts būvju situācijas plāns (turpmāk - Plāns). Plānu izgatavo par iesniegumā norādīto teritoriju, izmantojot pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē uzkrāto informāciju, Rīgas vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzē uzkrāto informāciju, informāciju par spēkā esošajām ielu sarkanajām līnijām un zemes vienību robežām. Plāns izmantojams būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai, ierosinot būvniecības darbus par pirmās grupas inženierbūvēm, inženiertīklu pievadiem un citiem būvdarbiem atbilstoši 2017.gada 9.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi". Dati tiek izsniegti *.dgn, *.pdf un *.dwg datņu formātos.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • MK 09.05.2017. not. Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
 • RD 23.07.2013. sn. Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” http://m.likumi.lv/doc.php?id=259528.
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par inženiertīklu (būvju) situācijas plāna izsniegšanu BSP veidlapa elektroniski aizpildama.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegumam jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju (zemes robežu plāns u.tml.)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 23.07.2013. RD saistošajiem noteikumiem Nr.6 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
  Plāna izsniegšana vienai zemes vienībai līdz 1 hektāram EUR 32,00*
  Par katru nākamo hektāru EUR 7,00*
  Paātrinātā kārtībā Plāna izsniegšana vienai zemes vienībai līdz 1 hektāram EUR 64,00*
  Par katru nākamo hektāru EUR 14,00*
  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  2 (divu) darba dienu laikā tiek izskatīts, vai pašvaldības topogrāfiskās informācijas datubāzē ir pieejama nepieciešamā topogrāfiskā informācija un tiek sagatavots priekšapmaksas rēķins vai atteikuma vēstule, kas tiek nosūtīts uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
  10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek izsniegts Plāns.
  Paātrinātā kārtībā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek izsniegts Plāns par paaugstinātu maksu.
  Rēķini un atbildes ir pieejamas, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - jānosūta aizpildīts iesniegums un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju uz e-pastu: geo@riga.lv;
 • Klātiene   -   - Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz aizpildīts iesniegums un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju;
 • Portāls   -   - sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Būvju situācijas plāna izsniegšana, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasīto teritoriju.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un Plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 • E-Pasts   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un Plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 • Klātiene   -   - Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā tiek izsniegtas Plāna un elektroniski parakstītas pavadvēstules izdrukas.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, Fakss: +371 67012949, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: http://www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība