Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Nekustamā īpašuma atbilstības izvērtēšana nodokļa atvieglojumu saņemšanai
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodokļa atvieglojumu saņemšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nodokļa atlaide tiek piešķirta attiecīgā nekustamā īpašuma īpašniekam: - 50% nodokļa atlaidi var saņemt, ja ēka, kas ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tiek uzturēta un saglabāta atbilstoši normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību (Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - SN) 28.7.punkts), šajā gadījumā ir svarīgs Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk - VKPAI) atzinums, jo atbilstoši likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" 5.pantam šī institūcija nodrošina valsts pārvaldes kompetenci kultūras pieminekļu aizsardzības jomā. - 25% nodokļa atlaidi var saņemt, ja ēka, kas nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, bet saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" ir atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tā ir pieejama no publiskās ārtelpas un tā tiek saglabāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai. Šajā gadījumā VKPAI atzinums nav vajadzīgs (SN 28.8.punkts) - Gan vienā, gan otrā gadījumā nozīmīgs ir ēkas izskats no publiskās ārtelpas. Piemēram, vērtēšanas kritēriji: ir/nav patvaļīga būvniecība, logu nomaiņa ir veikta atbilstoši ēkas kopējam arhitektoniskajam veidolam un stilam (logi nomainīti ar Būvvaldes saskaņojumu un visai ēkai ir vienādi, bet ne katrs savādāks, kā šobrīd daudzviet tiek praktizēts), fasāde ir sakopta, bez izdrupumiem, saglabātas autentiskas ieejas durvis un būvgaldniecības izstrādājumi, utt , - Šie punkti SN tika iekļauti, lai veicinātu un stimulētu ēku īpašniekus rūpēties par kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā, tā aizsardzības zonas teritorijā un pārējā Rīgas pilsētas teritorijā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Juridiskas un fiziskas personas, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 18.12.2012. sn. Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=254268
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā", pielikums Nr. 2 02_pielikums_2_Nr.198.doc
 • 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā", pielikums Nr. 3 03_pielikums_3_Nr.198.doc
 • 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumu Nr.198 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā", pielikums Nr. 4 04_pielikums_2_Nr.198.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Ja ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā - nodokļa atlaide 50%: jāiesniedz pieteikums (SN Pielikums Nr.2), kam pievienots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums, ka attiecīgā ēka tiek uzturēta un saglabāta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kultūras pieminekļu aizsardzību. Ja ēka (saskaņā ar Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 'Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi') ir atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tā ir pieejama no publiskās ārtelpas un tā tiek saglabāta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai, nodokļa atlaide - 25%; jāiesniedz pieteikums (SN Pielikums Nr.3);
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv
 • Klātiene   -   Klātienē iesniegt nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Ar elektronisko parakstu un drošu laika zīmogu tiek nosūtīta informatīva atbildes vēstule iesniedzējam uz iesniegumā norādīto e-pastu.
 • Korespondence   -   Informatīva atbildes vēstule tiek nosūtīta pa pastu
 • Klātiene   -   Klātienē saņemt dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKlientu apkalpošanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, LV-1050, Tālrunis: +371 67012889, +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: http://www.rpbv.lv/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00 - 19:00
  Otrdiena: 09:00 - 16:00
  Trešdiena: 09:00 - 16:00
  Ceturtdiena: 10:00 - 19:00
  Piektdiena: 09:00 - 14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība