Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Zemes ierīcības projekta saskaņošana un apstiprināšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Zemes ierīcības projekta izstrādes procesā Būvvalde: pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu un tam pievienoto grafisko pielikumu, pieņem lēmumu par projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumiem, nosaka valsts un vietējās pašvaldības institūcijas un personas, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses, lēmumam pievieno grafisko pielikumu, kurā attēlota projektā aptvertās teritorijas robeža, nosaka prasības grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni, var uzdot konkretizēt nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, var paredzēt nepieciešamību projektēt piekļūšanas iespējas virszemes vai apakšzemes komunikācijām, var noteikt projekta izstrādei nepieciešamos papildu nosacījumus.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Juridiskas un fiziskas personas (vai viņu pilnvarota persona)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220
 • Zemes ierīcības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=144787
 • MK 02.08.2016. not. Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/283954-zemes-iericibas-projekta-izstrades-noteikumi
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par zemes ierīcības projekta grafiskās daļas saskaņošanu BV_111_v2.doc
 • Iesniegums zemes ierīcības projekta apstiprināšanai un adreses piešķiršanai jaunizveidotajām zemes vienībām BV_110_v3_elektr.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pirms projekta iesniegšanas apstiprināšanai, tas jāsaskaņo ar Būvvaldes izdotā lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei 3. punktā un 2016. gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 21. punktā minētajām personām un institūcijām.
  2. Iesniedzot Būvvaldē Zemes ierīcības projektu uz apstiprināšanu un adreses piešķiršanu jaunizveidotajām zemes vienībām iesniedzējs aizpilda iesnieguma veidlapu Nr.110.
  3. Pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1. Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 'Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu' maksas pakalpojums. 2. Pieprasot Būvvaldē apstiprināt Zemes ierīcības projektu un piešķirt adresi jaunizveidotajām zemes vienībām, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā: zemes gabalam(-iem) ar kopējo platību līdz 1200 kv.m. (viens lēmums) - EUR 34.15; zemes gabalam(-iem) ar kopējo platību no 1201 kv.m. (viens lēmums) - EUR 65.45.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo un otro daļu, 77.pantu un 79.panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Zemes ierīcības projekts jāiesniedz elektroniskā formā elektroniski parakstīts
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Lēmums par zemes ierīcības projektu tiek nosūtīts elektroniski parakstīts ar elektronisko parakstu
 • Korespondence   -   Lēmuma apliecināta kopija
 • Klātiene   -   Klātienē saņemt dokumentus - Administratīvais akts par projekta apstiprināšanu, apstiprinātais zemes ierīcības projekts
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, LV - 1050, Rīga, Tālrunis: +371 67012889, +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 9:00-19:00
  Piektdiena: 8:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiVienotais reģ.Nr; LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS bankas konta Nr: LV26NDEA0020100000002
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība