Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Vides objektu, vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana publiska pasākuma norises vietā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Publisko pasākumu saskaņošana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu projekta saskaņošana un reklāmas/reklāmas objekta projekta saskaņošana, reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšana (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu)
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pasākuma organizators, kurš organizē publisku pasākumu un uz pasākuma norises laiku publiskā vietā gatavojas uzstādīt tirdzniecības objektus, vides objektus vai reklāmu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
 • Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=111963
 • Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=76001
 • Valsts valodas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740
 • MK 30.10.2012. not. Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252464
 • RD 01.08.2006. sn. Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=143975
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums reklāmas saskaņošanai/izvietošanas atļaujas saņemšanai BV_154_v2..doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Pasākuma norises apraksts;
  2. Pasākuma norises vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija;
  3. Izvietojamo tirdzniecības objektu, vides objektu un reklāmas objektu uzstādīšanas vietu attēlojums uz plāna;
  4. Plānoto tirdzniecības objektu, vides objektu projekts (skices). Ja uz pasākuma norises laiku tiek izvietoti tirdzniecības objekti, vides objekti, kuri var apdraudēt cilvēku drošību, tad jāpievieno to konstruktīvais risinājums, stiprināšanas veids un sertificēta būvinženiera apliecinājums par šo konstrukciju drošību.
  5. Ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu tad papildus jāiesniedz: krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta kices vai fotomontāžas projekts, norādot izmērus un mērogu; Papildefektu raksturojums (piemēram, apgaismojums, skaņu efekti) ja tādi plānoti; Reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana reklāmas izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem bez piesaistes zemei); Zemes īpašnieka, valdītāja vai tā pilnvarotās personas rakstiska piekrišana reklāmas objekta izvietošanai, ja to paredzēts izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei); Noteiktā kārtībā sagatavots zemes vienības situācijas plāns, kurā attēlota objekta uzstādīšanas vieta (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei);
  Saskaņojums ar VAS "Latvijas valsts ceļi" (tikai reklāmas objektiem ar piesaisti zemei, ja tie izvietoti gar ceļu);
  6. Aizpildīta veidlapa "Iesniegums" (veidlapa Nr. BV_154_v2 );
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  7
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Ja publiskā pasākuma norises vietā izvieto reklāmu tad pirms reklāmas/reklāmas objekta projekta iesniegšanas un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas sagatavošanas jāveic obligāts maksājums - EUR 22.77 pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu. Pēc reklāmas/reklāmas objekta uzstādīšanas jāveic pašvaldības nodevas maksājumi atbilstoši Rigas domes 01.08.2006. saistošajos noteikumos Nr. 51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" noteiktajai kārtībai ( izņemot izkārtnes ).
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76. panta pirmo un otro daļu, 77. pantu un 79. panta pirmo daļu, administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā viena mēneša laikā no dienas, kad administratīvais akts stājies spēkā, iesniedzot iesniegumu Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā. Adrese: Amatu ielā 4, Rīgā LV-1050.
  Atgādinājums:
  Publiskā pasākuma norisei saņemt atļauju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu un nepieciešamos dokumentus.
 • Klātiene   -   Iesniedz iesniegumu un nepieciešamos dokumentus Amatu ielā 4, Kungu ielā 7/9, E. Smiļģa ielā 46, Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Konsultācijas Daugavpils ielā 31, Rīgā.
 • Korespondence   -   Iesūta iesniegumu un nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saskaņoto reklāmas/reklāmas objekta projektu un reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu izsūta uz klienta norādīto e-pastu (ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu).
 • Korespondence   -   Izsūta saskaņotu publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo vides objektu, vizuālo materiālu projektu un saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu, izvietošanas atļauju ( ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu ) un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos, kad minētā nodeva jāmaksā ).
 • Klātiene   -   Izsniedz saskaņotu publiskā pasākuma norises vietā izvietojamo vides objektu, vizuālo materiālu projektu un saskaņotu reklāmas/reklāmas objekta projektu, izvietošanas atļauju ( ja publiskā pasākuma norises vietā plānots izvietot reklāmu ) un maksāšanas paziņojumu par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (gadījumos, kad minētā nodeva jāmaksā ).
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800, +371 67012889, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: http://www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 19.00
  Otrdiena: 9.00 - 16.00
  Trešdiena: 9.00 - 16.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 19.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKonts, kurā ieskaitāma pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu, saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, Nr.90011524360, konts: LV26NDEA0020100000002, Luminor Bank AS Latvijas filiāle
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Iesniegumu iesniegšana un konsultācijas ar Pilsētvides dizaina pārvaldes speciālistiem Daugavpils ielā 31, Rīgā, LV-1019, 405; 406; 409. telpas.Tālrunis: +371 67037500., Tālrunis: +371 67037500, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: http://www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 ( konsultācijas 14.00 - 18.00 )
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 18.00 ( konsultācijas 14.00 - 18.00 )
  Piektdiena: 8.30 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiKonts, kurā ieskaitāma pašvaldības nodeva par izstrādāto oficiālo dokumentu, saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība, Nr.90011524360, konts: LV26NDEA0020100000002, Luminor Bank AS Latvijas filiāle
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Brīvības ielā 49/53, E.Smiļģa ielā 46, Kungu ielā 7/9, Daugavpils ielā 31 , Tālrunis: 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs:Rīgas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr. 90011524360) Luminor Bank AS Latvijas filiāle, konta Nr.: LV26NDEA0020100000002
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība