Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izziņas par būves neesību dabā izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Gadījumā, ja būvei nav saglabājies neviens konstruktīvais elements un teritorija ir sakārtota, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija pēc zemes vai būves īpašnieka vai, ja tāda nav - tiesiskā valdītāja, lietotāja pieprasījuma saņemšanas 14 dienu laikā elektroniski sagatavo izziņu, kas apliecina būves neesību dabā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums izziņas sagatavošanai par būves neesību dabā BV_109_v3.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums Rīgas pilsētas būvvaldei izziņas sagatavošanai par būves neesību dabā; inventarizācijas lieta (ar atzīmēm par bijušo ēku vai ēkām); maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1. Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" maksas pakalpojums.
  2. Iesniedzot iesniegumu izziņas sagatavošanai par būves neesību dabā, iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā:
  2.1. fiziskām personām EUR 32,73;
  2.2. juridiskām personām EUR 46,95.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā.
 • Korespondence   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņemt elektroniski parakstītu izziņu par būves neesību dabā
 • Klātiene   -   Saņemt elektroniski parakstītas izziņas par būves neesību dabā apliecinātu kopiju Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167012889, +37167105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167012825, Fakss: +37167012826, E-pasta adrese: buvinspekcija@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10.00-19.00
  Otrdiena: 9.00-16.00
  Trešdiena: 9.00-16.00
  Ceturtdiena: 10.00-19.00
  Piektdiena: 9.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiReģistrācijas numurs 90000064250, konta Nr.LV26NDEA0020100000002, A/S "Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle"
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība