Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemes pirkuma līgumu slēgšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēdz zemes pirkuma līgumus
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala, dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", iegūst īpašumā vai nomā uz 99 gadiem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  - dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju"; - neapdzīvojamās telpas īpašnieks, kas nedzīvojamo telpu ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Zemes pirkuma līguma noslēgšanai nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus - FIZISKAI PERSONAI: 1.Paziņojums privatizēto kooperatīvo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem; 2. Uzrādīt pasi (pilnvarotai personai uzrādīt pasi un iesniegt pilnvarojuma dokumentus, uzrādot oriģinālus); 3. Dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; 4. Sertifikātu nomaksu apstiprinošs dokuments (čeks). JURIDISKAI PERSONAI: 1. Paziņojums privatizēto kooperatīvo dzīvokļu un par pajām privatizēto dzīvokļu un dzīvojamo māju īpašniekiem; 2. Dzīvokļa īpašumu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; 3.Sertifikātu nomaksu apliecinošs dokuments (čeks); 4. Uzrādīt pasi un iesniegt pilnvarojuma dokumentu, uzrādot oriģinālu; 5. Iizziņa no LR Uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībām (ne vecāku par mēnesi no izdošanas brīža).6.Uzņēmuma statūti (kopija).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņa ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta trešo daļu samaksa par zemi ir veicama privatizācijas sertifikātos
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināta zemesgabala nodošanu privatizācijai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja ( Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ( Rīgā, Baldones ielā 1A, LV-1007).
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt dokumentus pirkuma līguma slēgšanai un konsultāciju var saņemt 29. kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pirkuma līgumu var saņemt Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, 3.kabinetā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: +371 67105327, Fakss: +371 67211716, E-pasta adrese: Beate.kokaine@riga.lv, WWW: dmpk@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.30-18.00
  Otrdiena: 9.30-17.15
  Trešdiena: 9.30-17.15
  Ceturtdiena: 9.30-17.15
  Piektdiena: 9.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanainav
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība