Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemes pirkuma līgumu slēgšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēdz zemes pirkuma līgumus
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ja dzīvojamā māja ir uzcelta uz Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala, dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju", iegūst īpašumā vai nomā uz 99 gadiem Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu atbilstoši katra dzīvokļa īpašnieka kopīpašuma domājamai daļai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  1.Dzīvokļa īpašnieks, kas dzīvokli ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizācija'.
  2.Neapdzīvojamās telpas īpašnieks, kas nedzīvojamo telpu ir privatizējis saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju".
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums zemes pirkuma līgumam Pieteikums pirk.lig..docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  FIZISKAI PERSONAI:
  1.Iesniegt paziņojumu privatizēto kooperatīvo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem (vēlams, nav obligāti);
  2.Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus);
  3.Iesniegt dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  4.Iesniegt dokumentu, kas apliecina veikto samaksu. Sertifikātu nomaksu dokumentu obligāti, eiro -vēlams, nav obligāti.

  JURIDISKAI PERSONAI:
  1.Iesniegt paziņojumu privatizēto kooperatīvo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un par pajām privatizēto dzīvokļu īpašniekiem;
  2.Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus);
  3.Iesniegt dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
  4.Iesniegt dokumentu, kas apliecina veikto samaksu. Sertifikātu nomaksu dokumentu obligāti, eiro - vēlams, nav obligāti.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņa ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 75.panta trešo daļu samaksa par zemi ir veicama privatizācijas sertifikātos, vai ekvivalentā summa eiro pēc maksātāja izvēles.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas pašvaldības vārda nostiprināta zemesgabala nodošanu privatizācijai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja ( Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā ( Rīgā, Baldones ielā 1A, LV-1007).
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   iesniegšanai ar drošu elektronisko parakstu
 • Klātiene   -   Dokumentus iesniedz 3. kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Korespondence   -   Perses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Var saņemt elektroniski parakstītu dokumentu
 • Klātiene   -   Dokumentus izsniedz 3.kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: +371 67105327, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.30-18.00
  Otrdiena: 9.30-17.00
  Trešdiena: 9.30-17.00
  Ceturtdiena: 9.30-17.00
  Piektdiena: 9.30-12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSertifikātu konts VAS 'Privatizācijas aģentūra' Rīgas pilsētas pašvaldības eiro norēķinu konts LV16NDEA0022000000001 Luminor Bank AS
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība