Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemes nomas līgumu slēgšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēdz zemes nomas līgumus
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk-Komisija) slēdz zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem, kuri ar Rīgas domes lēmumu saglabājami uz pašvaldības vārda. Zemes nomas tiesības iegūst privatizētā (atsavinātā) dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas, viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, kā arī citas personai piederošas ēkas, kas nav privatizējama likumā 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju' noteiktajos gadījumos, īpašnieks.
2. Komisija slēdz zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, kuri tiek nodoti privatizācijai likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteiktajos gadījumos, bet kuri netiek izpirkti.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Dzīvokļa īpašnieks, neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas īpašnieks, citai personai piederoša objekta (ēkas) īpašnieks, kas nav privatizējams likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", noteiktajā kārtībā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
 • RD 08.07.2008. lēmums Nr. 4048 "Par zemes nomas līgumu slēgšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā" 4048.RD.lemums-08.07.2008.doc
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums zemes nomas līgumam Pieteikums zemes nomas līgumam.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  FIZISKAI PERSONAI:
  1. Uzaicinājums slēgt zemes nomas līgumu (vēlams, nav obligāti).
  2. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus).
  3. Dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
  JURIDISKAI PERSONAI:
  1. Uzaicinājums slēgt zemes nomas līgumu (vēlams, nav obligāti).
  2. Uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotai personai, iesniegt pilnvarojuma dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus).
  3. Dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nomas maksa par zemes gabala lietošanu tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likmes apmērā gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības, proporcionāli dzīvokļa īpašuma, vai cita personai piederoša objekta (ēkas) īpašnieka domājamai daļai kopīpašuma un aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par zemes nomas līgumu slēgšanu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Baldones ielā 1A, LV-1007)
  Atgādinājums:
  Ja noteiktajā termiņā dzīvokļa īpašuma īpašnieks, cita personai piederoša objekta (ēkas), kas nav privatizēta likuma 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju' noteiktajā kārtībā, īpašnieks nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus zemes nomas līguma noslēgšanai, viņam tiek nosūtīts atgādinājums.
  Brīdinājums:
  Ja zemes nomas līgums netiek noslēgts, dzīvokļa īpašuma īpašniekam, cita personai piederoša objekta (ēkas), kas nav privatizēta likuma 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju' noteiktajā kārtībā, īpašniekam:
  1. Nosūta pirmstiesas brīdinājumu;
  2. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz prasību tiesā par piespiedu zemes nomas līguma noslēgšanu.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   dokumentus iesniedz 3.kab. Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   var saņemt elektroniski parakstīto dokumentu
 • Klātiene   -   Dokumentus izsniedz 3.kab. Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: + 371 67105327, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība Rātslaukums 1, Rīga, LV - 1050 Reģ. Nr.: LV90011524360 Luminor Bank AS, SWIFT: NDEALV2X Konts: LV19NDEA0022000027010 Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība