Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemes nomas līgumu slēgšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēdz zemes nomas līgumus
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala, uz kura uzcelta dzīvojamā māja, kā arī citai personai piederoša ēka, zemes nomas tiesības iegūst privatizētā (atsavinātā) dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas, viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks, kā arī citai personai piederošas ēkas, kas nav privatizējamas likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", īpašnieks.
2. Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk - komisija) slēdz zemes nomas līgumus par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, kuri tiek nodoti privatizācijai likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju"noteiktajos gadījumos, bet kuri netiek izpirkti.
3. Komisija slēdz zemes nomas līgumus, saskaņā ar kuriem Rīgas pašvaldības īpašumā esošā zemesgabala (tā domājamās daļas), uz kura uzcelta dzīvojamā māja, nomas tiesības iegūst dzīvokļa, kas privatizēts, pamatojoties uz likumiem "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju" un "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju ", vai kas nopirkts saskaņā ar latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 24.07.1989. lēmumu Nr.171 "Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoniem personiskajā īpašumā", īpašnieks.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  - privatizēta dzīvokļa īpašnieks; - neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu mājas īpašnieks; - citai personai piederošas ēkas, kas nav privatizējama likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", īpašnieks.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
 • RD 08.07.2008. lēmums Nr. 4048 "Par zemes nomas līgumu slēgšanas un nomas maksas noteikšanas kārtību Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā" 4048.RD.lemums-08.07.2008.doc
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Zemes nomas parauglīgums dmpk-Zemes.nomas.paraugligums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Zemes nomas līguma noslēgšanai nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus
  FIZISKAI PERSONAI: 1.Uzaicinājums slēgt zemes nomas līgumu.
  2. Uzrādīt pasi (pilnvarotai personai uzrādīt pasi un iesniegt pilnvarojuma dokumentus, uzrādot oriģinālus).
  3. Dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu.
  JURIDISKAI PERSONAI: 1. Uzaicinājums slēgt zemes nomas līgumu. 2. Dzīvokļa īpašuma apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu. 3. Uzrādīt pasi (pilnvarotai personai uzrādīt pasi un iesniegt pilnvarojuma dokumentus, uzrādot oriģinālus).
  4. Izziņa no LR Uzņēmuma reģistra par paraksta tiesībam ( ne vecāku par mēnesi no izdošanas brīža). 5. Uzņēmuma statūti (kopija).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par zemes nomu sastāv no: Nomas maksa par zemes gabala lietošanu tiek noteikta nekustamā īpašuma nodokļa likmes apmērā gadā no zemes gabala kadastrālās vērtības proporcionāli dzīvokļa īpašumā, neapdzīvojamās telpās, mākslinieka darbnīcas, citai personai piederošās ēkas domājamai daļai.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par zemes nomas līgumu slēgšanu var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīgā, Rātslaukumā 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Baldones ielā 1A, LV-1007)
  Atgādinājums:
  1.Personām, kuras pēc nosūtītā uzaicinājuma "Slēgt zemes nomas līgumu" nav noslēgušas līgumu. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50.panta pirmās daļas 3.punktu privatizēta objekta īpašniekam ir pienākums slēgt zemes nomas līgumu vai pilnvarot dzīvojamās mājas pārvaldītāju un apsaimniekotāju slēgt zemes nomas līgumu ar tā zemes gabala īpašnieku - fizisko vai juridisko personu -, uz kura atrodas privatizētais, vai īpašumā esošais objekts.
  2. Personām, kurām ir izveidojies zemes nomas maksas parāds, tiek izsūtīts atgādinājums par parāda apmaksu.
  Brīdinājums:
  Ja zemes nomas līgums nav noslēgts mēneša laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža, vai arī ja samaksa par zemes nomu pēc līguma parakstīšanas, nav veikta līdz attiecīga ceturkšņa pirmā mēneša 25.datumam, Komisija pašvaldības vārdā ceļ prasību tiesā pēc brīdinājuma nosūtīšanas.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Konsultāciju var saņemt 29. kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011.
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011. Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi.
 • Klātiene   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, 29. kabinets
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses 10/12, Rīgā, LV-1011, Tālrunis: + 371 67105327, Fakss: +371 67211716, E-pasta adrese: beate.kokaine@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.15
  Trešdiena: 8.30 - 17.15
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.15
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība