Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Ēkas fasādes apliecinājuma karte (II.daļa). Būvdarbu pabeigšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Ēkas fasādes apliecinājuma karte (II.daļa). Būvdarbu pabeigšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc būvdarbu (mājas siltināšanas darbu, jumta labošanas, logu nomaiņas, fasādes remonta u.c. darbu) pabeigšanas (būvdarbu realizācija atbilstoši ieceres dokumentācijai" Ēkas fasādes apliecinājuma karte (I. daļa) - Ieceres dokumentācija" noradītajā apjomā) vienkāršotas atjaunošanas ierosinātājam Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz nepieciešamie dokumenti. Būvvalde pēc objekta apsekošanas, ja darbi veikti atbilstoši būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošiem aktiem, izdara atzīmi paskaidrojuma raksta II. daļā (pirmās grupa ēkām) vai apliecinājumā (otrās un trešās grupas ēkām).
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Ēkas fasādes apliecinājuma karte. II daļa BV_196_v1.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pirmās grupas ēkām - aizpildītu Paskaidrojuma raksta II. daļu - Būvdarbu pabeigšana;
  otrās un trešās grupas ēkāmī- aizpildītu Ēkas fasādes apliecinājuma kartes II. daļu - Būvdarbu pabeigšana; būvdarbu žurnālu; nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; darbu izpildes aktu kopijas; ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā; parakstītu darbu izpildes akta kopiju.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt: nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Saņemt: Apliecinājuma kartes II.Daļu Būvdarbu pabeigšana (2 eksemplāri) Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Amatu ielā 4, Rīga LV-1050 , Tālrunis: +37167012889; +37167105800, Fakss: +37167037934, E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija Amatu ielā 4, Rīga LV-1050, Tālrunis: +37167012825, Fakss: +37167012826, E-pasta adrese: buvinspekcija@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 10:00-19:00
  Piektdiena: 09:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība