Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Īres tiesisko attiecību nodibināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Racionāla rīcība ar pašvaldībai piederošu īpašumu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojums ir nepieciešams sekojošos gadījumos:
1) notikusi īrnieka maiņa;
2) ir atbrīvojusies dzīvojamā telpa kopējā dzīvoklī;
3) notikusi dzīvojamās telpas statusa maiņa;
4) īres attiecību sakārtošana (piemēram, nav saglabājies dzīvojamās telpas īres līgums, bez pamatojuma noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, veikta pārbūve dzīvojamā telpā u.tml.).
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, klientam tiek izsniegta rekomendācija vai izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola. Klientam ar saņemto rekomendāciju un/vai izrakstu ir jāvēršas pie konkrētās dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks', lai nodibinātu vai grozītu īres tiesiskās attiecības. Gadījumā, ja dzīvojamo māju neapsaimnieko SIA 'Rīgas namu pārvaldnieks' vai SIA 'Rīgas pilsētbūvnieks', īres tiesiskās attiecības ar klientu nodibina vai groza Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošas vai tās valdījumā esošās dzīvojamās telpas īrnieki
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums. http://www.likumi.lv/doc.php?id=64328
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160
 • MK 12.12.2006 not. Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu" http://likumi.lv/doc.php?id=149906
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.153 "Par reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv//ta/id/275252?&search=on
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Dzīvojamo telpu īres parauglīgums MVD-V30.Dzp.docx
 • Iesniegums īres līguma noslēgšanai, gadījumā, kad iepriekšējais dzīvojamās telpas īrnieks ir miris MVD-V13.Dzp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāiesniedz iesniegums, uzrādot personas apliecinošu dokumentu vai identifikācijas karti.
  Papildus jāuzrāda sekojošu dokumentu oriģināli:
  1) radniecību pierādošs dokuments;
  2) dzīvojamās telpas īres līgums ar pielikumu par tajā ierakstītām personām (ja īrnieks nav veicis maksu par dzīvojamās telpas īri un maksu par pakalpojumiem, tad jāuzrāda vienošanos par parāda nomaksu vai jāiesniedz rakstveidā īrnieka viedoklis minētajā jautājumā;
  Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildus dokumenti
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesnieguma izskatīšana - viena mēneša laikā, Īres līguma noslēgšana, pamatojoties uz likumu "Par dzīvojamo telpu īri"
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Vienīgais tiesiskais pamats dzīvojamās telpas lietošanai dzīvojamās telpas īres līgums. Īres līgums noslēdzams mēneša laikā pēc Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas lēmuma pieņemšanas
  Brīdinājums:
  Personas, kuras ievietojušās bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas var izlikt ar tiesas spriedumu
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs var iesniegt nepieciešamos dokumentus elektroniski, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu dmv@riga.lv un apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz dokumentus
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Persona saņem informāciju par rekomendācijas, lēmuma saņemšanu.
 • E-Pasts   -   Persona saņem informāciju par rekomendācijas, lēmuma pieņemšanu.
 • Korespondence   -   Personai tiek nosūtīts izraksts no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola.
 • Klātiene   -   Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem rekomendāciju un/vai izrakstu no Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas sēdes protokola.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde un Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 43/53, Rīgā LV-1010, Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509 , E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:00 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība