Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Neapdzīvojamās telpas un mākslinieka darbnīcas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas pilsētas teritorijā pašvaldības daudzdzīvokļu mājās esošo mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nodrošināt neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošanas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanas īpašumā procesu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
  Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskās personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsti, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 02.09.1997. not. Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" http://likumi.lv/doc.php?id=44754
 • MK 05.08.2014. not. Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" http://likumi.lv/ta/id/268277-kartiba-kada-veicami-maksajumi-par-dzivojamo-maju-privatizacijas-objektiem
 • MK 19.01.1999. not. Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=21165
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Mākslinieka darbnīcas privatizācijas vērtības un maksājumu kārtības apstiprinājums Veidlapa_apstiprinajums makslin.darbnica.doc
 • Neapdzīvojamās telpas privatizācijas vērtības un maksājumu kārtības apstiprinājums Veidlapa_apstiprinajums nedziv.telpas.doc
 • Pieteikums neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas novērtēšanai veidlapa_pieteikums novertesana.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Neapdzīvojamās telpas privatizācijai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
  1. izziņa par nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksu (oriģināls);
  2. spēkā esošs nomas līgums (oriģināls vai apliecināta kopija);
  3. dokuments, uz kura pamata noslēgts nomas līgums (apliecināta kopija);
  Ja neapdzīvojamo telpu iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāiesniedz Valsts zemes dienesta izgatavota kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls).
  Fiziskai personai mākslinieka darbnīcas privatizācijai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
  1. izziņa par nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem apmaksu (oriģināls);
  2. izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par nomas līguma izbeigšanu (oriģināls);
  3. spēkā esošs nomas līgums (oriģināls vai apliecināta kopija);
  4.dokuments, uz kura pamata noslēgts nomas līgums (apliecināta kopija);
  5. Kultūras ministrijas noteiktās mācību iestādes izglītības dokuments (apliecināta kopija);
  6.Kultūras ministrijā reģistrētas radošās profesionālās organizācijas biedra apliecība (kopija) vai izziņa par personas radošā darba ieguldījumu kultūrā, ko apliecina Kultūras ministrijā reģistrēta radošā profesionālā organizācija (oriģināls);
  7. akts par mākslinieka darbnīcas nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu būvprojektu.
  Ja mākslinieka darbnīcu iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, papildus iepriekš minētajiem dokumentiem jāiesniedz Valsts zemes dienesta izgatavota kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:
  1. pirkuma maksas sertifikātos (divi sertifikāti par vienu mākslinieka darbnīcas kopējās platības kvadrātmetru)
  2. maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (28,46 eiro)
  Maksa par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:
  1. maksas par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu (426,86 eiro);
  2. neapdzīvojamās telpas pirkuma maksas;
  3. maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (313,03 eiro).
  (Likums 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju', 02.09.1997. Ministru kabineta noteikumi Nr.312 ''Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai'')
  Maksa par mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā sastāv no:
  1. privatizācijas objekta pirkuma maksa (noteikta eiro attiecīgi privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai);
  2. maksas par privatizācijas procesa tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju:
  - fiziskajām personām - 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti;
  - juridiskajām personām - viens procents no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā 170,73 eiro.
  3. procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753.-1769.pantu un pirkuma līgumu.
  (Likums 'Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju', MK 05.08.2014. noteikumi Nr.445 'Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem')
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanu īpašumā var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539),
  Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga,LV-1007)
  Atgādinājums:
  Maksājumus par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanu īpašumā veic mēneša laikā no dienas, kad Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija nosūtījusi paziņojumu par maksājumu veikšanu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu:
  sertifikātos - VAS 'Privatizācijas aģentūra' (vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) sertifikātu uzkrāšanas kontā (tiek norādīts lēmumā);
  eiro - Rīgas pilsētas pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr.90011524360), konts LV16NDEA0022000000001, Luminor Bank AS
  Brīdinājums:
  Ja maksa vai pirmā iemaksa par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai netiek veikta mēneša laikā no dienas, kad Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija nosūtījusi paziņojumu par maksājumu veikšanu, tiek nosūtīts brīdinājums. Ja mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas maksājumi netiek veikti, lēmums par nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tiek atcelts.
  Ja maksa vai pirmā iemaksa par neapdzīvojamās telpas/mākslinieka darbnīcas nodošanu īpašumā netiek veikta mēneša laikā no dienas, kad Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, tiek nosūtīts brīdinājums. Ja mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas maksājumi netiek veikti, lēmums par pirkuma līguma slēgšanu tiek atcelts.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā un iesniedz dokumentus, 3.kab., Pērses ielā 10/12, Rīgā.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Personai pakalpojuma izpildes dokumenti tiek nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā 3.kab., Perses ielā 10/12, Rīgā, un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011 , Tālrunis: +371 67012697, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.10
  Trešdiena: 8.30 - 17.10
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.10
  Piektdiena: 8.30 - 12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiMaksājumi eiro: Rīgas pilsētas pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr.90011524360), kontā Nr.LV16NDEA0022000000001, Luminor Bank AS
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība