Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pieņem lēmumus par neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pieņem lēmumus par neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu pirkuma līgumu slēgšanu.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Privatizācijas rezultātā Rīgas pilsētas teritorijā esošajās pašvaldības dzīvojamās mājas esošās neapdzīvojamās telpas un mākslinieku darbnīcas iegūst īpašumā likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" norādītās personas.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju; Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskas personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsti, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus; Mākslinieks - persona, kura ieguvusi vidējo speciālo vai augstāko izglītību Kultūras ministrijas noteiktās mācību iestādēs un kura ir Kultūras ministrijā reģistrētas radošās profesionālās organizācijas biedrs, vai arī persona, kura ar savu radošo darbu dod ieguldījumu kultūrā, un to apliecina Kultūras ministrijā reģistrēta radošā profesionālā organizācija.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 02.09.1997. not. Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" http://likumi.lv/doc.php?id=44754
 • MK 05.08.2014. not. Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" http://likumi.lv/ta/id/268277-kartiba-kada-veicami-maksajumi-par-dzivojamo-maju-privatizacijas-objektiem
 • MK 19.01.1999. not. Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=21165
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Fiziskai personai: pieteikums par objekta novērtēšanu (ja objekts tiks iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai); likumā noteiktā kārtībā noslēgtais līgums par objekta novērtēšanu (ja objekts tiks iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai); spēkā esošs neapdzīvojamās telpas nomas līgums; izziņa par nomas un komunālo maksājumu samaksu; pase (pilnvarotajam pārstāvim pase un pilnvarojuma dokuments); privatizācijas sertifikātu grāmatiņa; izglītības dokuments par vidējo speciālo vai augstāko izglītību Kultūras ministrijas noteiktās mācību iestādēs un dokuments, kas apliecina, ka persona ir Kultūras ministrijā reģistrētas radošās profesionālās organizācijas biedrs; dokuments, ka persona ar savu radošo darbu dod ieguldījumus kultūrā, un to apliecina Kultūras ministrijā reģistrēta radošā profesionāla organizācija; mākslinieka darbnīcai ir jābūt izbūvētai un nodotai ekspluatācijā saskaņā ar notmatīvajos aktos noteiktajā kārībā apstiprinātu būvprojektu. JURIDISKAI PERSONAI: pieteikums par objekta novērtēšanu (ja objekts tiks iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai); likumā noteiktā kārtībā noslēgtais līgums par objekta novērtēšanu (ja objekts tiks iegūts īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai); spēkā esosš neapdzīvojamās telpas nomas līgums; uzņēmuma statūti (kopija); izziņa par pārstāvības tiesībam; izziņa par nomas un komunālo maksājumu samaksu; izziņa, ka nomaksāti nodokļi; juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim pase un pilnvarojuma dokuments; izraksts no konta par privatizācijas sertifikātu esamību.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par mākslinieku darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no: pirkuma maksas sertifikātos (divi sertifikāti par vienu mākslinieku darbnīcas kopējās platības kvadrātmetru); maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (EUR 28,46 apmērā par katru mākslinieka darbnīcu). Maksa par neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no: maksas par neapdzīvojamās telpas novērtēšanu, kas noteikta EUR 426,86 apmērā; neapdzīvojamās telpas pirkuma maksas; maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai, kas noteikta EUR 313,03 apmērā par katru neapdzīvojamo telpu (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", 20.09.1997. MK noteikumi Nr.312 "Kartība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās teipas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"). Maksa par mākslinieku darbnīcas, neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā sastāv no: privatizācijas objekta pirkuma maksa (noteikta latos un attiecīgi privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai); maksa par privatizācijas procesa tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju: - fiziskajām personām 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējas plātības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti; - juridiskajām personām par neapdzīvojamo telpu privatizāciju - viens procents no pirkuma maksas, bet ne mazāk kā EUR170,73; procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objekts pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753.-1769. pantu un pirkuma līgumu (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", 05.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem").
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un lēmumu par pirkuma līguma noslēgšanu neapdzīvojamai telpai, mākslinieku darbnīcai var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīgā, Ratslaukumā 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīgā, Baldones ielā 1A, LV-1007).
  Atgādinājums:
  Maksājumus sertifikātos par neapdzīvojamās telpas, mākslinieku darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanu īpašumā persona veic objekta privatizācijas kontā VAS "Privatizācijas aģentūra", savukārt makšajumus eiro - Rīgas domes Finanšu departamenta attiecīgajā norēķinu kontā mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas. Samaksu par neapdzīvojamās telpas, mākslinieka darbnīcas privatizāciju pircējs nokārto mēneša laikā no dienas, kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu vai samaksājot pirkuma maksu pa daļām.
  Brīdinājums:
  Ja samaksa par neapdzīvojamās telpas, mākslinieku darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai netiek izdarīta mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, kā arī mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas, privatizācijas komisija atceļ lēmumu par neapdzīvojamās telpas, mākslinieku darbnīcas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Ja samaksa vai pirmā iemaksa par privatizācijas objektu netiek izdarīta mēneša laikā no dienas , kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, kā arī mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas, privatizācijas komisija atceļ lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Saņemt konsultāciju un aizpildīt pieteikumu (FORMA 1A) var 3. kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011. Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi.
 • Klātiene   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, 3. kabinets
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011., Tālrunis: +37167012697, Fakss: +37167211716, E-pasta adrese: dace.inda@riga.lv, WWW: www.dzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 -18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.15
  Trešdiena: 8.30 - 17.15
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.15
  Piektdiena: Nav apmeklētaju pieņemšana
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība