Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederoša zemesgabala
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc personas iesnieguma par servitūta nodibināšanu un servitūta nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas, jautājums tiek izskatīts Rīgas domes sēdē. Pēc Rīgas domes lēmuma par piekrišanu nodibināt servitūtu pieņemšanas, tiek sagatavots atbilstošs līgums; pēc līguma parakstīšanas tiek sagatavots nostiprinājuma lūgums servitūta nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskā vai juridiskā persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Ceturtā daļa. Saistību tiesības http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220
 • Civillikums. Trešā daļa. Lietu tiesības http://likumi.lv/doc.php?id=90221
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Zemesgrāmatu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=60460
 • MK 03.09.2013. not. 737 "Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību" http://likumi.lv/doc.php?id=259604
 • MK 10.04.2012. not. Nr. 263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” https://likumi.lv/doc.php?id=247207
 • MK 22.12.2015. not. Nr.787 „Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” https://likumi.lv/ta/id/278870-valsts-zemes-dienesta-maksas-pakalpojumu-cenradis-un-samaksas-kartiba
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD ĪD16.03.2017. reglaments Nr. 2 “Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes reglaments” DI-17-2-rgs.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personas iesniegums. Servitūta nodibināšanas nepieciešamību apliecinošie dokumenti. Servitūta atrašanās vietas priekšlikums (zemes robežu plāns, kurā iezīmēta ceļa servitūta atrašanās vieta vai skice)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  90
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumiem Nr.787 'Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība', Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumiem 737 'Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību' izdevumus par datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastrā, kā arī nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā sedz nekustamā īpašuma, kuram par labu nodibināts servitūts, īpašnieks. Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams izgatavot zemesgabala apgrūtinājumu plānu par nekustamā īpašuma, kuram par labu nodibināts servitūts, īpašnieka līdzekļiem.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pastu di@riga.lv iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecināts ar drošu elektronisko parakstu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu RD Īpašuma departamentam pa pastu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta personai pa pastu pakalpojuma izpildes dokumentus
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167105221, Fakss: +37167037532, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība