Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zemesgabalu apgrūtinājumu plānu vai informācijas par apgrūtinājumu neesamību saskaņošana Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Apgrūtinājumu plānu vai informācijas par apgrūtinājumiem saskaņošana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Zemesgabala apgrūtinājumu plānu saskaņošana Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem un piederošajiem zemes gabaliem, Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošajām privatizējamajām dzīvojamajām mājām funkcionāli nepieciešamajiem zemesgabaliem, zemes gabaliem, kas tiek nodoti īpašumā kā līdzvērtīgā zeme, kuri saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" tiek gatavoti ierakstīšanai zemesgrāmatā, Latvijas valstij piederošajiem un piekrītošajiem zemesgabaliem, izņemot Ministru kabineta 10.11.2010. rīkojumā Nr.648 minētos
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247
 • MK 27.12.2011. not. Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=243225
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD priekšsēdētāja 06.04.2011. rīkojums Nr.124-r "Par zemes robežu plānu saskaņošanu" RD_Rikojums_Nr_124_r.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums un apgrūtinājumu plāns vai informācija par apgrūtinājumiem
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu di@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldē un iesniedz dokumentus
 • Korespondence   -   Persona nosūta RD Īpašuma departamenta Nekusatmā īpašuma pārvaldei dokumentus pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Personai nosūta uz E-pastu elektroniski parakstītu dokumentu ar saskaņoto apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumiem un saskaņojuma uzrakstu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldē un saņem zemesgabala apgrūtinājumu plānu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde, R.Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167026382, Fakss: +37167026313, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība