Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Būvprojektu un ar teritorijas plānošanu saistītu projektu saskaņošana pašvaldības vārdā no ēkas vai zemes īpašuma tiesību viedokļa
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Projektu (būvprojektu, teritorijas plānošanas projektu un reklāmu, izkārtņu un citu mākslas un citu pilsētvides objektu) saskaņošana no īpašuma piederības viedokļa
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Personu vai to pilnvaroto personu (turpmāk Projekta iesniedzējs), kuras plāno Projekta īstenošanu (vai Projekta īstenošana skar) konkrētā Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā, piekrītošā, blakus esošā zemes gabalā vai rīcībā esošā nekustamajā īpašumā vai zemes gabalā, iesniegto projektu izvērtēšana no konkrētu īpašumu (zemes, ēkas un būvju) piederības viedokļa.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Aizsargjoslu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=34595
 • Likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807
 • Zemes ierīcības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=144787
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 28.08.2018. not. Nr.545 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana-
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 26.11.2013. sn. Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=263561
 • RD 16.06.2009. lēmums Nr.5493 "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta maksas pakalpojumiem" 5493.RD.lemums-16.06.2009.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums būvprojekta vai ar teritorijas plānošanu saistīta projekta izvērtēšanai no zemes vai ēkas īpašuma tiesību viedokļa 6.pielikums_Iesniegums_buvproj_vai_teritorijas_pla.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Saskaņošanai iesniedzamais projekts
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. lēmumu Nr.5493 "Par Rīgas domes Īpašuma departamenta maksas pakalpojumiem"
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamentā un iesniedz saskaņošanai projektu
 • Korespondence   -   Persona nosūta pa pastu Rīgas domes Īpašuma departamentam projektu saskaņošanai
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamentā un saņem saskaņotu projektu vai projekta saskaņošanas atteikumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167105221, Fakss: +37167037532, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 RD iestāde: Rīgas domes Īpašuma departaments RD iestādes adrese: Riharda Vāgnera iela 5,Rīga, LV-1050 RD iestādes kods: 214 Banka - Luminor Bank AS Bankas kods - NDEALV2X Konts - LV87NDEA0020300003010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība