Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamo māju un tām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanas tiesību nodošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas pilsētas pašvaldības privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana dzīvokļu īpašniekam (ja visi dzīvokļi pieder vienai personai), īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
1. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas (Mājas) pārņemšanu. Īpašuma departamentā (ĪD) iesniedz ar Mājokļu un vides departamenta (MVD) palīdzību sagatavotos tam nepieciešamos dokumentus.
2. ĪD sagatavo Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu (Rīkojumu) par Mājas pārņemšanu un nodošanas-pārņemšanas aktu (Aktu), kā arī organizē tā parakstīšanu.
3. ĪD un dzīvokļu īpašnieku pārstāvis paraksta Aktu un dzīvokļu īpašnieki pārņem Mājas pārvaldīšanas tiesības. ĪD veic izmaiņas Zemesgrāmatā. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Mājas pārņemšanas dienas pārvaldnieks nodod sabiedrībai vai pilnvarotajai personai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos ar Mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus un tiesības, kā arī neizlietotos Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līdzekļus.

Mājokļu un vides departaments:
1. Pieņem pieteikumu par Mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Pieteikumā jānorāda dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotās personas kontaktinformācija, kā arī jāpievieno nepieciešamie dokumenti.
2. Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma un pieteikuma saņemšanas 2 darba dienu laikā informē par pieteikuma saņemšanu Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju (Komisiju) un Mājas pašreizējo pārvaldnieku, nosūtot tiem kopības lēmuma pieņemšanas protokola kopiju.
3. Pieprasa:
3.1.Pārvaldniekam informāciju par Mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem, par Mājai izveidotajiem uzkrājumiem, veiktajiem, bet neapmaksātajiem remontdarbiem, kas veikti saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu vai avārijas situācijas novēršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par neizīrētajiem dzīvokļiem un neiznomātajām telpām, par tiesā celtajām prasībām;
3.2. no Komisijas pārskatu par dzīvokļa īpašumiem Mājā, to īpašniekiem un īrniekiem, Komisijas rīcībā esošo konkrētajai Mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu plānu un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju vai būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju.
4. Pēc minētās informācijas un dokumentu saņemšanas 4 darba dienu laikā pārbauda iesniegtā dzīvokļu īpašnieku lēmuma tiesiskumu, pārbaudot, vai kopības lēmumu ir pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kas par tādiem ir ierakstīti zemesgrāmatā, vai ir bijis nepieciešamais kvorums un vai 'par' ir nobalsojis nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits, pieteikuma un nepieciešamo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniedz ĪD pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un citus nepieciešamos dokumentus.

Īpašuma departaments:
1. Pēc Mājas dzīvokļu īpašnieka (ja visi dzīvokļi pieder vienai personai), īpašnieku sabiedrības vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotās personas pieteikuma saņemšanas no MVD, 4 darba dienu laikā izskata pieteikumu un tam pievienotos dokumentus. Ja pieteikums atbilst likuma prasībām, tiek sagatavots Rīkojums par Mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
2. Pēc Rīkojuma parakstīšanas 10 dienu laikā tiek sagatavots Akts un tiek organizēta tā parakstīšana. Ar Aktu tiek nodotas/pārņemtas Mājas pārvaldīšanas tiesības.
3. Dokumentus Mājām ar vienu dzīvokļa īpašumu izskata 10 darba dienu laikā, sagatavo Aktu par nekustamā īpašuma pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļa īpašniekam bez Rīkojuma izdošanas, un organizē tā parakstīšanu. Ar Aktu tiek nodotas/pārņemtas Mājas pārvaldīšanas tiesības.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojumu var saņemt dzīvokļu īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku izveidotās sabiedrības vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dokumentu juridiskā spēka likums http://likumi.lv/doc.php?id=210205
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=193573
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 04.09.2018. not. Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" https://likumi.lv/ta/id/301436-dokumentu-izstradasanas-un-noformesanas-kartiba
 • RD 01.03.2011. sn. Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" http://www.likumi.lv/doc.php?id=227996
 • RD 18.01.2011. nolikums Nr.92 "Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums" 92.RD.nolikums-18.01.2011.doc
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD 30.08.2016. instrukcija Nr.7 “Kārtība, kādā dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām personām” 7.RD instrukcija - 30.08.2016.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) Pieteikums,
  2) izraksts no sabiedrības biedru reģistra;
  3) pilnvarotās personas pilnvarojums dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, ja tas nav noteikts kopības līgumā vai kopības lēmumā;
  4) dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci (dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu), vai dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas (dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu);
  5) kopības lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
  6) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;
  7) pilnvaras par to personu pārstāvības tiesībām, kuras kopsapulcē pārstāv dzīvokļu īpašniekus;
  8) aizpildīti un parakstīti balsošanas biļeteni.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  45
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Mājokļu un vides departamentā un iesniedz dokumentus
 • Korespondence   -   Persona nosūta dokumentus RD Mājokļu un vides departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta personai pa pastu pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167105221, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība