Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizēt un nodrošināt Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma, kas nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, atsavināšanas procesu (pārdošanu)
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas vai pēc pašvaldības iniciatīvas Rīgas domes Īpašuma departaments veic atsavināšanas izvērtēšanas darbības. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, Īpašuma departaments virza jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai Rīgas domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt:
  - zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes;
  - zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;
  - zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes;
  - zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
  - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve),
  - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;
  - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
  - kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
  - persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums;
  - zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas (būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
 • MK 01.02.2011. not. Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta" http://likumi.lv/doc.php?id=225779
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas ierosinājums 7.pielikums_Atsavinasanas_ierosinajums.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Atsavināšanas ierosinājums, ko persona iesniedz brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  130
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  - Lēmumu par nekustamā īpašuma (izņemot apbūvētu zemesgabalu) atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu Rīgas dome pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.
  - Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts par zemes starpgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par zemes starpgabala atsavināšanu Rīgas dome pieņem sešu mēnešu laikā no dienas, kad zemes starpgabals ierakstīts zemesgrāmatā.
  - Ja atsavināšanas ierosinājumu iesniedzis zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka, vai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēkas, samērīgi savai ēkas daļai, lēmumu par attiecīgā zemesgabala atsavināšanu Rīgas dome pieņem divu mēnešu laikā.
  - Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts attiecībā uz apbūvētu zemesgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par apbūvēta zemesgabala atsavināšanu Rīgas dome pieņem divu mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  - Rīgas domes izdotu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
  - Rīgas domes Īpašuma departamenta izdotu administratīvo aktu var apstrīdēt Rīgas domes priekšsēdētājam, iesniegumu iesniedzot Rīga...
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pasta adresi di@riga.lv ar drošu elektronisko parakstu parakstītu atsavināšanas ierosinājumu
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē un iesniedz atsavināšanas ierosinājumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta pa pastu Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei atsavināšanas ierosinājumu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu, autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Personai uz atsavināšanas ierosinājumā norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti
 • Korespondence   -   Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5 (izejot caur diviem pagalmiem, ēkas 2. stāvā), Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167026309, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība