Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās un piekrītošās apbūvētās zemes iznomāšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Slēgt zemes nomas līgumus par pašvaldībai piederošiem un piekrītošiem apbūvētiem zemesgabaliem
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Zemes nomas līgums tiek slēgts ar apbūves īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pašvaldībai piederošās ēkas (telpu) nomnieku
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Apbūves īpašnieks, kura apbūves īpašuma tiesības reģistrētas Rīgas pilsētas zemesgrāmatā; Dzīvojamās ēkas īpašnieks vai augļu dārza lietotājs, kuram zeme piešķirta ar apbūves tiesībām un zemes lietošanas tiesības izbeigušās "Valsts uz pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 26.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā; Pašvaldībai piederošās ēkas(telpu) nomnieks, ja ēkas(telpu)valdītājs nav Rīgas domes Īpašuma departaments
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • 20.11.1991. likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Likums "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=34595
 • "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību" https://likumi.lv/doc.php?id=75530
 • Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās https://likumi.lv/doc.php?id=50579
 • Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=36190
 • Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=111962
 • MK 19.06.2018. not Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/299999-publiskas-personas-zemes-nomas-un-apbuves-tiesibas-noteikumi
 • RD 18.06.2013. nolikums Nr.367 " Īpašuma departamenta nolikums" 367.RD.nolikums-18.06.2013.doc
 • RD 23.01.2019. ieteikumi Nr.2 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošās, piekrītošās, valdījumā uz likuma pamata esošās zemes iznomāšanas un apbūves tiesības piešķiršanas kārtība” 01_Ieteikumi_Nr.2 iznom. un apb. ties..docx
 • RD ĪD13.05.2014. reglaments Nr.4 "Iznomāšanas un piedziņas pārvaldes reglaments" 4.RD.ID.reglaments -13.05.2014.doc
 • RD ĪD16.03.2017. reglaments Nr. 2 “Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvaldes reglaments” DI-17-2-rgs.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Fiziskām personām:
  - iesniegums, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods, adrese, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums (ja ir zināms), ēku (būvju) īpašuma, tiesiskā valdījuma vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments.
  Juridiskām personām:
  - iesniegums, kurā norādīts juridiskas personas nosaukums, juridiskā adrese, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums (ja ir zināms), ēku (būvju) īpašuma, tiesiskā valdījuma vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  66
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Izdevumi saistībā ar zemes nomas tiesību nostiprināšanu vai dzēšanu Rīgas pilsētas zemesgrāmatā (saskaņā ar Zemesgrāmatu likumu)
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir saistīts ar atzinumu saņemšanu no citām institūcijām un zemesgabala reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā un tā izmantošanas mērķa un kadastrālās vērtības noteikšanu
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecināts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu di@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu RD Īpašuma departamentam pa pastu
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   RD Īpašuma departaments nosūta pakalpojuma izpildes dokumentus personai pa pastu
 • Klātiene   -   Persona ierodas RD Īpašuma departamentā parakstīt līgumu un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167105221, E-pasta adrese: di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība