Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvokļu un viendzīvokļa māju nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un nodošana īpašumā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pieņem lēmumus par dzīvokļu un viendzīvokļa māju nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un pieņem lēmumus par dzīvokļu un viendzīvokļa māju pirkuma līgumu slēgšanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Privatizācijas rezultātā Rīgas pilsētas teritorijā esošajās pašvaldības dzīvojamās mājās esošos dzīvokļus un viendzīvokļa mājas iegūst īpašumā likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" norādītās personas
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskās personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsti, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 02.09.1997. not. Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" http://likumi.lv/doc.php?id=44754
 • MK 05.08.2014. not. Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" http://likumi.lv/ta/id/268277-kartiba-kada-veicami-maksajumi-par-dzivojamo-maju-privatizacijas-objektiem
 • MK 19.01.1999. not. Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=21165
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai PrivIesniegumi_PA_2013.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1.Personu apliecinošs dokuments (pilnvarotajam pārstāvim personu apliecinošs dokuments un pilnvarojuma dokuments);
  2. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un izziņa par to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināli); 3. Dzīvojamo telpu īres līgums un tā 1.pielikums "Par dzīvojamo telpu lietošanas tiesībām" (reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē) (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
  4. Dzīvojamo telpu īres līguma 3.pielikums - dokuments, uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija);
  5. Notariāli vai Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas apliecināta vienošanās par attiecīgā dzīvokļa privatizācijas kārtību, ko parakstījušas dzīvoklī reģistrētās personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu (oriģināls);
  6. Ja dzīvokli iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, papildus jāiesniedz LR Valsts zemes dienesta sagatavots dzīvokļa tehniskās inventarizācijas plāns (oriģināls vai dzīvojamās mājas apsaimniekotāja apliecināta kopija);
  7. Ja dzīvokli, kas piešķirts fiziskai personai un kuru tā īrē likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" spēkā stāšanās brīdī, iegūst īpašumā bez atlīdzības, papildus jāiesniedz: a) dokuments, kas pierāda, ka atsavinātā māja bijusi pieteicēja personiskajā īpašumā; b) lēmums par zemes gabala atsavināšanu valsts vai sabiedrības vajadzībām; c) lēmums par dzīvokļa piešķiršanu no valsts vai sabiedriskā fonda, kā kompensācija par nojaukto īpašumu (oriģināli);
  8. Ja likumā noteiktajos gadījumos pastāv apstākļi īrētā dzīvokļa un viendzīvokļa mājas pirkuma maksas samazināšanai, papildus jāiesniedz: a) dokumenti, kas pierāda, ka persona pēc 1992.gada 1.septembra sakaņā ar pašvaldības lēmumu ir pirkusi no pašvaldības dzīvokļa īres tiesības (apliecinātas kopijas).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no: pirkuma maksas sertifikātos (divi sertifikāti par vienu dzīvokļa kopējas platības kvadrātmetru); maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai (EUR 28,46/LVL 20 apmērā par katru dzīvokli). (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai"). Maksa par dzīvokļa nodošanu īpašumā veido: privatizācijas objekta pirkuma maksa (noteikta latos un attiecīgi privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai); maksa par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju (fiziskajām personām - 0,1 sertifikāts par privatizācijas objekta kopējās platības kvadrātmetru, bet ne mazāk kā četri sertifikāti; juridiskajām personām - EUR 3,98/LVL 2,8 par privatizācijas objekta kopējās platības kvadratmētru, bet ne mazāk kā EUR 170,74/LVL 120 ); procenti, kas tiek maksāti, ja privatizācijas objektu pērk uz nomaksu, saskaņā ar Civillikuma 1753.-1769. pantu un pirkuma līgumu. (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 02.09.2003. noteikumi Nr.487 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem")
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  1 mēneša laikā
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par dzīvokļa (viendzīvokļa mājas) nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un lēmumu par pirkuma līguma noslēgšanu par dzīvokli (viendzīvokļa māju) var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīga, Rātslaukums 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīga, Baldones ielā 1A, LV-1007).
  Atgādinājums:
  Maksājumus par dzīvokļa (viendzīvokļa mājas) nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai persona veic: SERTIFIKĀTOS - VAS "Privatizācijas aģentūra" (vienotāis reģistrācijas Nr.40003192154) sertifikātu kontā Nr.01000162015-103; EURO - Rīgas domes Finanšu departamenta (vienotais reģistrācijas Nr.90000064250), AS "Nordea Bank AB Latvijas filiāle", kontā LV16NDEA0022000000001 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas; Samaksu par dzīvokļa (viendzīvokļa mājas) privatizāciju pircējs nokārto mēneša laikā no dienas, kad privatizācijas komisija pieņēmusi lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu, vai samaksājot pirkuma maksu pa daļām.
  Brīdinājums:
  Ja samaksa par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai netiek izdarīta mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, kā arī mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas, privatizācijas komisija atceļ lēmumu par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai; Ja samaksa vai pirmā iemaksa par privatizācijas objektu netiek izdarīta mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas, privatizācijas komisija atceļ lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Aizpildīt iesnieguma formu un saņemt konsultāciju var 7.kabinetā, Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011. Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi
 • Klātiene   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011, 7.kabinets
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZiemeļu rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses ielā 10/12, Rīga, LV-1011, Tālrunis: +371 67012647, Fakss: +371 67211716, E-pasta adrese: Ilze.Sauša@riga.lv, WWW: www.dzmpk@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.15
  Trešdiena: 8.30 -17.15
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.15
  Piektdiena: Nav apmeklētāju pieņemšana
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.8.0 (24.05.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība