Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas pilsētas teritorijā pašvaldības daudzdzīvokļu mājās esošo dzīvokļu un viendzīvokļa māju nodošana īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošana īpašumā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Nodrošināt dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanas īpašumā procesu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - Latvijas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Privatizācijas sertifikātu īpašnieki - juridiskās personas, kurām ir tiesības pirkt zemi saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, izņemot valsti, pašvaldības un kapitālsabiedrības, kurās valsts vai pašvaldību kapitāla daļas atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 02.09.1997. not. Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai" http://likumi.lv/doc.php?id=44754
 • MK 05.08.2014. not. Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem" http://likumi.lv/ta/id/268277-kartiba-kada-veicami-maksajumi-par-dzivojamo-maju-privatizacijas-objektiem
 • MK 19.01.1999. not. Nr.20 "Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=21165
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Apliecinājums par papildus dokumentiem pirkuma līguma slēgšanai 1.Pirkuma līguma slēgšana_apliecinājums par papildus dokumentiem.doc
 • Iesniegums par dzīvokļa, kurš piešķirts kā kompensācija par atsavināto īpašumu, nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās māja privatizācijai bez atlīdzības (kompensācijas dzīvoklis) 4.Privatizācijas iesniegums (kompensācijas dzīvoklis).doc
 • Iesniegums par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (ģimenes loceklis vai cita persona) 2.Privatizācijas iesniegums (ģimenes loceklis vai cita persona).doc
 • Iesniegums par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (īrnieks) 3.Privatizācijas iesniegums (īrnieks).doc
 • Iesniegums par dzīvokļa nodošanu kopīpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (kopīpašums) 5.Privatizācijas iesniegums (kopīpašums).doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
  1. Izziņa par īres un komunālo maksājumu parāda esību/neesību un to, ka nav celta prasība tiesā par īres līguma izbeigšanu un īrnieka un viņa ģimenes locekļu izlikšanu (oriģināls);
  2. Dzīvojamās telpas īres līgums un tā 1.pielikums 'Par dzīvojamās telpas lietošanas tiesībām' (reģistrēti Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldē) (oriģināli vai apliecinātas kopijas);
  3. Dzīvojamās telpas īres līguma 3.pielikums - dokuments uz kura pamata noslēgts īres līgums (apliecināta kopija);
  4. Notariāli vai Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijā apliecināta vienošanās par dzīvokļa privatizācijas kārtību, ko parakstījušas dzīvojamās telpas īres līguma 1.pielikumā norādītās personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu (oriģināls).
  Ja dokumentus iesniedz pilnvarotais pārstāvis, jāiesniedz pilnvarojuma dokumenta kopija, uzrādot tā oriģinālu.
  Ja dzīvokli iegūst īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, jāiesniedz Valsts zemes dienesta izgatavota objekta kadastrālās uzmērīšanas lieta (oriģināls).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai sastāv no:
  1. Pirkuma maksas sertifikātos (divi sertifikāti par vienu dzīvokļa kopējās platības kvadrātmetru);
  2. Maksas par dzīvojamās mājas sagatavošanu privatizācijai ( 28,46 eiro)
  (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 02.09.1997. noteikumi Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai").
  Maksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā, kas tiek norādīta privatizācijas paziņojumā, sastāv no:
  1. Pirkuma maksas (noteikta eiro, privatizācijas sertifikātos atbilstoši to nominālvērtībai);
  2. Maksas par privatizācijas tehnisko izpildi un par pakalpojumiem, kas saistīti ar attiecīgā privatizācijas objekta privatizāciju.
  (Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", MK 05.08.2014. noteikumi Nr.445 "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem")
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Lēmumu par dzīvokļa (viendzīvokļa mājas) nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un lēmumu par pirkuma līguma noslēgšanu par dzīvokli (viendzīvokļa māju) var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīga, Rātslaukums 1, LV-1539). Rīgas domes priekšsēdētāja lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Rīga, Baldones ielā 1A, LV-1007).
  Atgādinājums:
  Maksājumus par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai vai nodošanu īpašumā persona veic:
  SERTIFIKĀTOS - VAS 'Privatizācijas aģentūra' (vienotais reģistrācijas Nr.40003192154) sertifikātu uzkrāšanas kontā (tiek norādīts lēmumā);
  EURO - Rīgas pilsētas pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr.90011524360), kontā Nr.LV16NDEA0022000000001, Luminor Bank AS
  Brīdinājums:
  Ja maksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai netiek veikta mēneša laikā no paziņojuma sniegšanas dienas, kā arī mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas, lēmums par dzīvokļa nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai tiek atcelts.
  Ja maksa vai pirmā iemaksa par dzīvokļa/viendzīvokļa mājas nodošanu īpašumā netiek veikta mēneša laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pirkuma līguma slēgšanu, kā arī mēneša laikā no brīdinājuma izsūtīšanas dienas, lēmums par pirkuma līguma slēgšanu tiek atcelts.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Dokumentos iesniedz 3.kabinetā - Pērses ielā 10/12,Rīgā, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Personai pakalpojuma izpildes dokumenti tiek nosūtīti pa pastu ierakstītā vēstulē
 • Klātiene   -   Dokumentus izsniedz 3.kabinetā - Pērses ielā10/12, Rīgā, LV-1011
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011 , Tālrunis: +371 67012697, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 -17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 12.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiMaksājumi eiro: Rīgas pilsētas pašvaldības (vienotais reģistrācijas Nr.90011524360), kontā Nr.LV16NDEA0022000000001, Luminor Bank AS
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība