Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Būvniecības ieceres publiska apspriešana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Būvniecības ieceres publiska apspriešana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Mērķis: saskaņot sabiedrības un būvniecības ieceres ierosinātāja intereses, kas nevar notikt, aizliedzot būvniecību, bet ir iespējama būvniecības ieceres koriģēšana, vienlaikus ievērojot pašvaldības teritorijas plānojumā un apbūves noteikumos norādīto.

Publiskas apspriešanas procesa īss apraksts:

Pašvaldība pieņem lēmumu par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas nepieciešamību.
Vienojoties ar būvniecības ieceres ierosinātāju, Pašvaldība nosaka publiskas apspriešanas termiņu un publiskas apspriešanas prezentācijas datumu, laiku un vietu. Publiskas apspriešanas laikā sabiedrībai ir iespēja izteikt viedokli par paredzēto būvniecības ieceri, lai pašvaldība nepieciešamības gadījumā varētu izvirzīt papildu nosacījumus, kurus ietvert būvatļaujā.

Pēc publiskas apspriešanas tiek apkopoti saņemtie viedokļi, institūciju un ekspertu atzinumi un sagatavots pārskats par publiskas apspriešanas rezultātiem.

Lēmumu par būvniecības ieceres publiskas apspriešanas rezultātiem saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr. 671 'Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība' pieņem Rīgas pilsētas būvvalde.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Jebkurš ieinteresēts iedzīvotājs, nevalstisko organizāciju, mediju vai institūciju pārstāvis.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 28.10.2014. not. Nr.671 "Būvniecības ieceres publiskas apspriešanas kārtība" http://likumi.lv/ta/id/269978-buvniecibas-ieceres-publiskas-apspriesanas-kartiba
 • RD 07.02.2006. sn. Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" vesturiskais_centrs.doc
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums būvniecības ieceres publiskās apspriešanas materiālu saskaņošanai BV_159_v2.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Publiskas apspriešanas dalībnieks savu viedokli par konkrētu būvniecības ieceri var izteikt, aizpildot aptaujas anketu.
  Būvniecības ierosinātājam jāaizpilda veidlapa - iesniegums.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  40
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Būvniecības iecere tiek nodota publiskai apspriešanai uz laiku ne īsāku par četrām kalendārām nedēļām. Viedokli var izteikt publiskās apspriešanas termiņa ietvaros. Mēneša laikā no brīža, kad noslēgusies publiskā apspriešana, Rīgas pilsētas būvvalde apkopo publiskās apspriešanas laikā saņemtos viedokļus, institūciju un speciālistu atzinumus un nepieciešamības gadījumā izvirza papildu nosacījumus, kurus ietvert būvatļaujā. Triju darba dienu laikā no Rīgas pilsētas būvvaldes lēmuma par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju pieņemšanas dienas www.rpbv.lv sadaļā 'Sabiedrības līdzdalība' pieejams minētais lēmums kā arī pārskats par publiskās apspiešanas rezultātiem.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Uzdot jautājumus un izteikt viedokli būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācijas pasākumā.
 • Klātiene   -   Iesniegt aptaujas lapu vai iesniegumu
 • Korespondence   -   Nosūtīt aptaujas lapu vai iesniegumu.
 • Portāls   -   Aizpildīt un nosūtīt aptaujas lapu.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=LIDZDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Viedokļu apkopojums tiek publicēts portālā
 • Cits   -   Mēneša laikā, kad noslēgusies publiskā apspriešana, būvvalde izveido pārskatu par publiskās apspriešanas rezultātiem, kuru publicē www.rpbv.lv sadaļā "Publisko apspriešanu meklētājs"
 • Citi: Sabiedrības viedokļa izteikšanas veidi: iesniegums; aptaujas lapa, kur fiziska vai juridiska persona norāda: vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi vai juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, kā un cik lielā mērā būvniecības iecere aizskar personas tiesības vai likumiskās intereses, priekšlikumus, ierosinājumus vai nosacījumus, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas personas tiesības vai likumiskās intereses; piedalīšanās būvniecības ieceres publiskās apspriešanas prezentācijas pasākumā, kur iespējams izteikt viedokli un uzdot jautājumus.
   
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaCentra rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 19.00
  Otrdiena: 9.00 - 16.00
  Trešdiena: 9.00 - 16.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 19.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Eduarda Smiļģaiela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība