Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Arhīva dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sagatavot un izsniegt fiziskām un juridiskām personām Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta arhīvā pieejamo informāciju
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta arhivārs sagatavo apstiprinātas arhīva dokumentu kopijas, izrakstus vai atvasinājumus personālsastāva, komunālos, dzīvokļu un kapsētu jautājumos.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas personas ziņas par sevi, dzīvokļa atbildīgais īrnieks vai īpašnieks, kapavietas nomnieks, kapavietā apbedītās personas radinieks vai cita persona, kura pamato izziņas izsniegšanas nepieciešamību
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Arhīvu likums http://likumi.lv/doc.php?id=205971
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484
 • MK 21.11.2006. not. Nr.940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem" http://www.likumi.lv/doc.php?id=148617
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personu apliecinošs dokuments - personas apliecība vai pase, dzīvokļa īres līgums vai izziņa par pierakstu konkrētajā adresē, ja informācijas pieprasītājs ir radinieks, tad pilnvara.
  Ja dokuments satur ierobežotās piejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  15 kalendāra dienas - ja informācijai nav nepieciešama papildus apstrāde;
  30 kalendāra dienas - ja informācijai nepieciešama papildus apstrāde un ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā paziņo par to iesniedzējam;
  7 kalendāro dienu laokā - uzaicina personu iepazities ar pieprasīto informāciju iestādē, ja informācijas pieprasījums ir nesamērīgi apjomīgs; izsniedz izziņu par informācijas atrašanās vietu, ja informācija nav iestādes rīcībā
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  Personai saņemot ierobežotas pieejamības informāciju, tā uzņemas saistības to izmantot tikai pieprasītajam mērķim
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Mājokļu un vides departamentam pa e-pastu, izmantojot elektronisko drošo parakstu
 • Klātiene   -   Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Mājokļu un vides departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Kanceleja nosūta nepieciešamo informāciju uz Iesniedzēja uzrādīto e-pasta adresi kā dokumentu ar elektronisko drošo parakstu
 • Korespondence   -   Kanceleja nosūta atbildi uz iesniegumā norādīto adresi
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem atbildi uz iesniegumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa, Brīvības ielā 49/53, Rīgā LV-1010, , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509 , E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.00 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība