Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Konsultēt dzīvokļu īpašniekus par privatizēto dzīvojamo māju nodošanu dzīvokļu īpašnieku pārvaldīšanā un metodiski palīdzēt sagatavot nepieciešamos dokumentus mājas pārņemšanai un pieteikuma iesniegšanai Īpašuma departamentā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību pārņemšanā ir trīs posmi:

1. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas pārņemšanu. Īpašuma departamentā iesniedz ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ( turpmāk - Departaments) metodisko palīdzību sagatavotos tam nepieciešamos dokumentus.
2. Īpašuma departaments sagatavo Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumu par mājas pārņemšanu un nodošanas-pārņemšanas Aktu, kā arī organizē tā parakstīšanu.
3. Īpašuma departaments un dzīvokļu īpašnieku pārstāvis paraksta nodošanas-pārņemšanas Aktu un dzīvokļu īpašnieki pārņem mājas pārvaldīšanas tiesības. Īpašuma departaments veic izmaiņas Zemesgrāmatā. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dzīvojamās mājas pārņemšanas dienas pārvaldnieks nodod sabiedrībai vai pilnvarotajai personai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus un tiesības, kā arī neizlietotos mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līdzekļus.

Departaments piedalās dzīvojamās mājas pārņemšanas procesa 1. posma realizācijā:
1. Pieņem pieteikumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Pieteikumā jānorāda dzīvokļu īpašnieku sabiedrības vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotās personas kontakttālrunis un/vai e-pasta adrese, kā arī jāpievieno nepieciešamie dokumenti.
2. Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma un pieteikuma saņemšanas 2 darba dienhu laikā informē par pieteikuma saņemšanu Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisiju un dzīvojamās mājas pašreizējo pārvaldnieku, nosūtot tiem kopības lēmuma pieņemšanas protokola kopiju.
3. Pieprasa:
3.1.Pārvaldnieka informāciju par dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku un īrnieku parādiem, par mājai izveidotajiem uzkrājumiem, veiktajiem, bet neapmaksātajiem remontdarbiem, kas veikti saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu vai avārijas situācijas novēršanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par neizīrētajiem dzīvokļiem un neiznomātajām telpām, par tiesā celtajām prasībām;
3.2. no Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas pārskatu par dzīvokļa īpašumiem dzīvojamajā mājā, to īpašniekiem un īrniekiem, Komisijas rīcībā esošo konkrētajai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala robežu plānu un būves kadastrālās uzmērīšanas lietas kopiju vai būves tehniskās inventarizācijas lietas kopiju.
4. Pēc minētās informācijas un dokumentu saņemšanas 4 darba dienu laikā pārbauda iesniegtā dzīvokļu īpašnieku lēmuma tiesiskumu, pārliecinoties, vai kopības lēmumu ir pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kas par tādiem ir ierakstīti zemesgrāmatā, vai ir bijis nepieciešamais kvorums un vai "par" ir nobalsojis nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits pieteikumā un nepieciešamo dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniedz Īpašuma departamentam pieteikumu, tam pievienotos dokumentus un pārējos nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojumu var saņemt personas, kuras ir pilnvarousi dzīvokļu īpašnieku kopība mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Biedrību un nodibinājumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=81050
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=193573
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Pieteikums.
  Pieteikumam jāpievieno šādu dokumentu kopijas:
  a) kopības lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
  b) dokumenti par visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci;
  c) dzīvokļa īpašnieka pilnvaras kopija (gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieku pārstāv cita persona);
  d) izraksts no sabiedrības biedru reģistra (gadījumā, ja tiek dibināta sabiedrība);
  e) dzīvokļu īpašnieku līgums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu vai sabiedrību.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  20
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā vai Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļā un iesniedz sagatavotos dokumentus. Ja nepieciešams, dokumenti tiek precizēti, izsniegti paraugi.
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta pieteikumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem Departamentam pa pastu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Iesniedzējs saņem pa pastu uz norādīto adresi informatīvo vēstuli, ka dokumenti nosūtīti Rīgas domes Īpašuma departamentam
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Departamenta Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīsanas nodaļā un saņem informatīvo vēstuli, ka dokumenti nosūtīti Rīgas domes Īpašuma departamentam
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departaments Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 Juridisko konsultāciju nodaļa, Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167012584, +37167037221, Fakss: +37167012471, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30 ( Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa 14:00 - 18:00)
  Otrdiena: 9.00-17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Trešdiena: 8.30-17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Ceturtdiena: 9.00-17.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30 ( Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa 8.30 - 12:00)
  Piektdiena: 8.00-16.00 pusdienas pārtraukums 12.00 - 12.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība