Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības nodeva par infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā administrēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk - Nodeva) mērķis ir pašvaldības publiskās infrastruktūras uzturēšanas un attīstības finansēšanas nodrošināšana. Pilsētas infrastruktūra ir tautsaimniecības teritoriālās struktūras sastāvdaļa, ko veido transporta, sakaru, tirdzniecības, enerģētikas un ūdenssaimniecības sistēma, kā arī dzīvokļi, skolas, veselības aizsardzības, kultūras, sporta u.tml. iedzīvotāju aprūpes objekti un to izvietojums kādā teritorijā (tajā skaitā inženierinfrastruktūra un visu veidu sociālā un ekonomiskā infrastruktūra). Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā īsteno būvniecības ieceres, kas paredz jaunas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) būvniecību, būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) novietošanu vai esošas būves (tajā skaitā īslaicīgas lietošanas būves) pārbūvi (saskaņā ar Rīgas domes 19.02.2013. saistošo noteikumu Nr.211 "Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā" 1.pielikumu).
80% no Nodevas kopējā apmēra (pirmais maksājums) aprēķina viena mēneša laikā pēc būvatļaujā veiktās atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un maksā pirmā maksājuma maksāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā, bet atlikušo summu no Nodevas kopējā apmēra (otrais maksājums) aprēķina viena mēneša laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ņemot vērā faktisko būves apjomu tās ekspluatācijā pieņemšanas brīdī, un maksā otrā maksājuma maksāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā. Nodeva tiek aprēķina pēc Rīgas domes Rīgas pilsētas attīstības departamenta rīcībā esošās informācijas, proti, Nodevas maksātājam nav jāiesniedz nepieciešamie dokumenti Nodevas aprēķināšanai.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • MK 28.06.2005 not. Nr.480 "Noteikumi par kārtību kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas" http://likumi.lv/doc.php?id=111605
 • RD 19.02.2013. sn. Nr.211 “Par pašvaldības nodevu par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgā” http://likumi.lv/doc.php?id=255358
 • RD 24.04.2019. lēmums Nr.2218 "Par pašvaldības nodevas par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā aprēķinā izmantojamo mainīgo koeficientu apmēra noteikšanu 01_Lemums_Nr.2218.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 37. panta 1 prim otro daļu, maksāšanas paziņojumu 30 dienu laikā no tā saņemšanas var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539.
  Atgādinājums:
  Gadījumos, kad Nodevas maksātājs nav veicis samaksu par Nodevu maksāšanas paziņojumā noteiktajā termiņā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes Infrastruktūras nodevas un fonda administrēšanas nodaļas speciālisti sagatavo atgādinājumu Nodevas maksātājam.
  Brīdinājums:
  Ja arī pēc atgādinājuma saņemšanas Nodevas maksājums tiek kavēts, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Administratīvā pārvalde sagatavo brīdinājumu Nodevas maksātājam.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Nodevas maksātājam nav jāiesniedz nepieciešamie dokumenti Nodevas aprēķināšanai.
 • Tālrunis   -   Konsultācija pa tālruni par Nodevu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvalde, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050,, Tālrunis: +371 67012871, Fakss: +371 67012872, E-pasta adrese: pad@riga.lv , WWW: www.rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 18:00
  Piektdiena: 8:30 - 15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība