Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Būves vai tās daļas pieņemšana ekspluatācijā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc projektā paredzēto būvdarbu pabeigšanas pilnā apjomā pasūtītājs Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus būves vai inženierbūves pieņemšanai ekspluatācijā:
Pirmās grupas būvju (arī inženierbūvju) vai to daļu pieņemšanas ekspluatācijā akceptēšanai (atzīmes izdarīšana paskaidrojuma rakstā) Paskaidrojuma raksta II. daļu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem; Otrās vai trešās grupas būvju (arī inženierbūvju un elektronisko sakaru tīkl ) vai to daļu pieņemšanai ekspluatācijā un akta izsniegšanai Apliecinājumu par ēkas, būves vai tās daļas, elektronisko sakaru tīklu gatavību ekspluatācijai un nepieciešamos dokumentus.
Pēc dokumentu saņemšanas Būvvalde veic objekta apsekošanu, ja nepieciešams, ja būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei, Būvvalde veic atzīmi Paskaidrojuma rakstā, kas apliecina, ka būve vai tās daļa pieņemta ekspluatācijā vai izsniedz aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
Būves vai tās daļas pieņem ekspluatācijā būvvaldes būvinspektors un arhitekts, ja nepieciešams papildus pieaicina citu būvvaldes amatpersonu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 02.09.2014. not. Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269164
 • MK 09.05.2017. not. Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi
 • MK 16.09.2014. not. Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” http://likumi.lv/doc.php?id=269168
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 19.08.2014. not. Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” http://likumi.lv/doc.php?id=269032
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu BV_170_v1.pdf
 • APLIECINĀJUMS par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai BV_173_v1.pdf
 • APLIECINĀJUMS par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai BV_172_v2.doc
 • APLIECINĀJUMS par inženierbūves gatavību ekspluatācijai BV_174_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts (1. grupas būvēm) BV_182_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts (būvniecībai). II.daļa BV_181_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts būvniecībai/nojaukšanai. II.daļa BV_183_v1.pdf
 • Paskaidrojuma raksts (inženierbūves konservācijai) BV_180_v1.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Atkarībā no būvobjekta specifikas:
  Pirmā grupa:
  aizpildītu paskaidrojuma raksta II. daļu;
  izpildmērījuma plānu (ar būves novietni, tai izbūvētiem ārējiem inženiertīkliem un citām vienlaikus izbūvētām būvēm), bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā, ja mainījusies situācija apvidū;
  būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu - ēkām virs 25 m2.
  aizpildītu paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes inženierbūvei II. daļu;
  attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada atjaunošanu, ierīkošanu vai pārbūve
  attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai, ja tāda nav, - tiesiskā valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu atjaunošanu, ierīkošanu vai pārbūve;
  aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīviem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta.
  Otrā vai trešā grupa:
  apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
  būvprojekta izmainītās daļas, kuras būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajos būvnoteikumos noteikto
  Ēku noteikumu 165. un 166. punktā noteikto institūciju atzinumus. Pasūtītājs var pieprasīt par attiecīgu samaksu atbilstoši iestādes apstiprinātajam cenrādim, lai institūcijas atzinumus nosūta būvvaldei;
  izpildmērījumu plānu, t. sk. vertikālo uzmērījumu (būves, būves novietnes, būvlaukuma izpildmērījumu)
  tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;
  būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;
  būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;
  būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;
  iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju;
  autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā ir veikta autoruzraudzība;
  būvprojekta izstrādātāja atzinumu par būves vai tās daļas (izņemot palīgbūves) būves atbilstību būvprojektam, ja nav veikta autoruzraudzība;
  būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu; ja attiecīgā būve atbilstoši normatīviem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta
  būves energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā.
  ēku noteikumu 107.1. apakšpunktā būvētai otrās grupas dzīvojamai būvei papildus 167. punktā minētajiem dokumentiem būvvaldē iesniedz:
  elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;
  aktu par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli
  sertificēta mērnieka atzinumu par ūdens līmeņa mērīšanas iekārtu (mērlatu) piesaisti Baltijas 1977. gada augstumu sistēmai, ja būvē ar ūdens līmeņa regulēšanu saistītu hidrotehnisko būvi.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pirmās grupas būvēm termiņš ir 5 darba dienas, otrās un trešās grupas būvēm - 10 darba dienas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu var apstrīdēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Amatu ielā 4, Rīgā. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Saņemt būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050 , Tālrunis: +37167012889; +37167105800, Fakss: +37167037934 , E-pasta adrese: kac@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050, Tālrunis: +37167012825 , Fakss: +37167012826, E-pasta adrese: buvinspekcija@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 10:00-19:00
  Piektdiena: 9:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiReģistrācijas numurs 90000064250, konta Nr.LV26NDEA0020100000002, A/S "Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle"
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība