Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izziņas par jaunbūvi izsniegšana (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" 25. pantu jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums. Rīgas pilsētas būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka pieprasījuma saņemšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam - viena mēneša laikā, bet, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, iespējamais pakalpojuma saņemšanas laiks var tikt saīsināts līdz 10 darba dienām, izsniedz izziņu par jaunbūvi iesniegšanai Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļā vai citās valsts vai pašvaldības iestādēs. Izziņu sagatavo Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas (būvniecības ierosinātāji vai viņu pilnvarotas personas)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās http://www.likumi.lv/doc.php?id=42284
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) BV_108_v2.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums Būvaldei izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā)(veidlapa Nr. BV_108 )
  inventarizācijas lieta;
  ģeodēziskais uzmērījums par ēkas novietnes pārbaudi;
  zemes piederības (īpašuma) dokumenti;
  maksājuma dokuments, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  1. Saskaņā ar Rīgas domes 16.06.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" maksas pakalpojums.
  2. Iesniedzot iesniegumu izziņas sagatavošanai par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā), iesniedzējs iesniegumam pievieno maksājuma dokumentu, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā:
  2.1. Viendzīvokļa, divdzīvokļu dzīvojamās ēkas, saimniecības ēkas, garāžas individuālai lietošanai:
  2.1.1. fiziskām personām EUR 32,73;
  2.1.2. juridiskām personām EUR 46,95.
  2.2. Pārējie būvobjekti EUR 46,95.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pakalpojuma saņemšanas termiņš - viens mēnesis, bet, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, iespējamais pakalpojuma saņemšanas laiks var tikt saīsināts līdz 10 darba dienām.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski, ja sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu
 • Klātiene   -   Iesniegt nepieciešamos dokumentus Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Saņemt izziņu par jaunbūvi (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050 , Tālrunis: +37167012889; +37167105800 , Fakss: +37167037934 , E-pasta adrese: kac@riga.lv , WWW: www.rpbv.lv

  Centra rajons, Rīgas pilsētas būvvaldes Būvniecības kontroles pārvaldes Rīgas pilsētas būvinspekcija Adrese: Amatu iela 4, Rīga LV-1050, Tālrunis: +37167102825, Fakss: +37167012826, E-pasta adrese: buvinspekcija@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 10:00-19:00
  Piektdiena: 9:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiReģistrācijas numurs 90000064250, konta Nr.LV26NDEA0020100000002, A/S "Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle"
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība