Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Nodokļu maksātāju konsultēšana.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Konsultācijas tiek sniegtas par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem - par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas, par nodokļa atvieglojumu piešķiršanas, par nodokļa maksājumu ieskaitīšanas, par nodokļa samaksas termiņu pagarināšanas, par nodokļa parādu piedziņas un par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas jautājumiem.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskas un juridiskas personas, pilnvarotās personas
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • MK 18.04.2000. not. Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=5027
 • MK 20.06.2006. not. Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=138366
 • MK 20.06.2006. not. Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=139503
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" http://likumi.lv/ta/id/275681-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga
 • RD s.n. Nr.111 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā https://likumi.lv/ta/id/312246-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Ja konsultācija nav informatīva rakstura: personu apliecinoši dokumenti, pilnvarotām personām - pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu - ja ir klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija - ja sūta pa pastu)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Zvanot uz informatīvo tālruni un klātienes apmeklējuma gadījumā - komunikācijas laikā. Uz iesniegumu atbilde pēc būtības tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.
  Uz e-pasta sūtījumiem bez elektroniskā paraksta atbilde tiek sniegta 10 darba dienu laikā.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu / lūdz informatīva rakstura konsultāciju
 • Klātiene   -   Lūdz konsultāciju / iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Nosūta iesniegumu ar informācijas pieprasījumu
 • Tālrunis   -   Lūdz informatīva rakstura konsultāciju pa informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm)
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Saņem informatīva rakstura konsultāciju
 • E-Pasts   -   Saņem elektroniski parakstītu vēstuli /saņem informatīva rakstura konsultāciju
 • Korespondence   -   Saņem atbildes vēstuli
 • Klātiene   -   Saņem konsultāciju
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Terēzes iela 5 , Rīga, LV - 1012 , Tālrunis: +371 80000850, Fakss: +371 67105089, E-pasta adrese: pip@riga.lv, WWW: http://pip.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.15 - 17.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.15 - 17.00
  Piektdiena: 8.15 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība