Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Par neatliekamās palīdzības sniegšanu personām, kuru lietotā dzīvojamā telpa cietusi stihiskās nelaimes vai avārijas rezultātā, ja dzīvojamā telpa ir daļēji sabrukusi un ir atjaunojama, vai atzīta par cietušu dzīvojamo telpu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Vienreizējā pabalsta piešķiršana un tā lieluma noteikšana personai, kuras lietošanā esoša dzīvojamā telpa ir daļēji sabrukusi, bet ir atjaunojama, atjaunojamās telpas remontam vai cietušās dzīvojamās telpas remontam
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Uz fiziskas personas iesnieguma pamata pašvaldība sniedz palīdzību, piešķirot vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas remontam un pagaidu dzīvojamo telpu pēc nepieciešamības
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pabalstu cietušās dzīvojamās telpas remontam piešķir atsevišķi dzīvojošām pensijas vecumu sasniegušām un par 1. vai 2. grupas invalīdiem atzīstamām personām , kā arī maznodrošinātām ģimenēm.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā." http://www.likumi.lv/doc.php?id=56812
 • RD 09.06.2015. sn. Nr.152 "Par neatliekamās palīdzības sniegšanas kārtību dzīvokļa jautājumu risināšanā" http://likumi.lv/ta/id/274945-par-neatliekamas-palidzibas-sniegsanas-kartibu-dzivokla-jautajumu-risinasana
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegumu un šādu dokumentu kopijas (uzrādot to oriģinālus):
  1. īres līgumu vai personas dzīvojamās telpas īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

  2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) sastādītu aktu par stihiskās nelaimes vai avārijas fakta konstatāciju (ja stihiskās nelaimes vai avārijas likvidēšanā piedalījies VUGD) vai Valsts policijas vai Rīgas pašvaldības policijas (turpmāk - policija) sastādītu aktu par avārijas fakta konstatāciju (ja avārijas fakta konstatācijā piedalījusies policija); 3. vienošanos, kas noslēgta starp dzīvojamās telpas īrnieku un šajā dzīvoklī uz tiesiska pamata deklarētām pilngadīgām personām vai starp dzīvokļa līdzīpašniekiem par to, kurš kļūs par pabalsta saņēmēju . Šajā apakšpunktā minēto vienošanos personas paraksta Juridisko konsultāciju nodaļas konsultanta klātbūtnē;
  4. dzīvojamās telpas remontam nepieciešamo izmaksu tāmi, kuru sastādījis sertificēts tāmētājs.
  Iesniedzot dokumentus jāuzrāda
  Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus jāuzrāda pase un cietušās dzīvojamās telpas īrnieka vai īpašnieka un viņu ģimenes locekļu personas apliecinošus dokumentus;
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  20
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
  Atgādinājums:
  Iesniegums attiecīgās palīdzības saņemšanai persona iesniedz pašvaldībā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc stihiskās nelaimes vai avārijas
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Apmeklētājs ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un iesniedz iesniegumu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Apmeklētājs saņem juridisko konsultāciju pa telefonu
 • Korespondence   -   Kanceleja nosūta atbildi uz norādīto adresi
 • Klātiene   -   Apmeklētājs ierodas Juridisko konsultāciju nodaļā un saņem atbildi
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaDzīvokļu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvalde un Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 43/53, Rīgā LV-1010, kab.501, 503, 504. , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167012502, +37167105832, +37167012540
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:00 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība