Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Sarakstes dokumentu atvasinājumu izsniegšana no Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļas lietvedībā esošajiem sarakstes dokumentiem
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Sekretariāts
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt Rīgas domes lietu nomenklatūrā iekļauto Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijau dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un praktisko izmantošanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Informācija par personas datu apstrādi pieejama Rīgas pašvaldības portālā https://pasvaldiba.riga.lv.
Pamatojoties uz Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra un Rīgas domes Sekretariāta Korespondences nodaļā pa pastu, faksu, telefonu un e-pastu, kā arī Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā klātienē saņemto informācijas pieprasījumu, tiek sagatavoti sarakstes dokumentu atvasinājumi. Sagatavotie dokumentu atvasinājumi tiek nodotas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centram izsniegšanai pieprasītājam vai nosūtītas adresātam pa pastu. Ierobežotas pieejamības informācija tiek nosūtīta ierakstītā pasta sūtījumā
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • Valsts valodas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tad, saņemot klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  15 kalendārās dienas - ja informācijai nav nepieciešama papildu apstrāde; 30 kalendārās dienas - ja informācijai nepieciešama papildu apstrāde un ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā paziņo par to iesniedzējam; 7 kalendāro dienu laikā - uzaicina privātpersonu iepazīties ar pieprasīto informāciju iestādē, ja informācijas pieprasījums ir nesamērīgi apjomīgs; izsniedz izziņu par informācijas atrašanās vietu, ja informācija nav iestādes rīcībā
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Apstrīdams pie Rīgas pilsētas izpilddirektora. Pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot pieprasījumu uz epastu - sekretariats@riga.lv
 • Fakss   -   pakalpojumu var pieprasīt, nosūtot pieprasījumu uz faksa numuru +371 67026184
 • Klātiene   -   pakalpojumu var pieprasīt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9 (I 8:30-18:00, II, III 8:15-17:00, IV 8:15-18:00, V 8:15-16:00), Daugavpils ielā 31 un E.Smiļģa ielā 46 (I 8:30-18:00, II, III, IV 8:30-17:00, V 8:30-16:00 (katra mēneša pēdējā piektdiena 11.00-16.00)), Brīvības ielā 49/53 (I, II, III, IV, V 8:00-19:00) - bez pusdienu pārtraukuma.
 • Korespondence   -   pakalpojumu var pieprasīt, sūtot savu pieprasījumu pa pastu uz adresi - Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
 • Tālrunis   -   pakalpojumu var pieprasīt, zvanot uz tālruņa numuru +371 67026196
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   pakalpojumu var saņemt pa pastu, iepriekš to norādot savā pieprasījumā
 • Klātiene   -   pakalpojumu var saņemt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Rīgā, Kungu ielā 7/9 (I 8:30-18:00, II, III 8:15-17:00, IV 8:15-18:00, V 8:15-16:00 ), Daugavpils ielā 31 un E.Smiļģa ielā 46 (I 8:30-18:00, II, III, IV 8:30-17:00, V 8:30-16:00 (katra mēneša pēdējā piektdiena 11.00-16.00)), Brīvības ielā 49/53 (I, II, III, IV, V 8:00-19:00) - bez pusdienu pārtraukuma, iepriekš to norādot savā pieprasījumā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKorespondences nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, Tālrunis: +371 67026196, Fakss: +371 7026184, E-pasta adrese: sekretariats@riga.lv, WWW: http://www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-17.00
  Otrdiena: 8.15-17.00
  Trešdiena: 8.15-17.00
  Ceturtdiena: 8.15-17.00
  Piektdiena: 8.15-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība