Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Personas deklarētās dzīvesvietas ziņu pārbaude un anulēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Dzīvesvietas deklarēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pārbaudīt un anulēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu uz pašas personas iesnieguma pamata, uz citas personas iesnieguma pamata vai pēc iestādes iniciatīvas.
Pakalpojums ir nepieciešams šādos gadījumos:
1) persona ir deklarējusi dzīvesvietu dzīvojamā telpā, kuru personai nav tiesiska pamata lietot;
2) persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas.
Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, klients (iesniedzējs) un adresāts (persona, uz kuru vērsts administratīvais akts) tiek informēti par Rīgas domes Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmumu. Par Komisijas lēmumu, kurā konstatēts, ka persona, deklarējot dzīvesvietu sniegusi nepatiesas ziņas, tiek informēta Rīgas pašvaldības policija.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nekustamā īpašuma īpašnieks vai cita ieinteresēta persona, kurai ir nekustamā īpašuma valdījuma tiesības. Persona vai tās pilnvarotais pārstāvis, ja lūdz anulēt ziņas par savu deklarēto dzīvesvietu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
 • Iedzīvotāju reģistra likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49641
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 11.02.2003. not. Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu" http://likumi.lv/doc.php?id=71292
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par citas personas deklarētas dzīvesvietas ziņu pārbaudi MVD-V27.Dzp.docx
 • Iesniegums par savas deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu MVD-V26.Dzp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personas iesniegums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un šādi dokumenti vai to kopijas:
  1. Īpašuma vai īres tiesību apliecinošs dokuments, kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu. Ja iesniedzējs ir juridiska persona - jāiesniedz pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments:
  1.1. Ja personas īpašums ierakstīts Zemesgrāmatā, pašvaldības darbinieks veic tiesību pārbaudi.
  1.2. Ja personas īpašums nav ierakstīts Zemesgrāmatā, jāuzrāda dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu),
  kurš apliecina personas tiesības pārvaldīt nekustāmo īpašumu
  (izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pirkšanas (valsts zemes dienestā reģistrēts pirkuma) līgums, vai cits īpašuma vai pārvaldības tiesību apliecinošs dokuments);
  2. Dokuments, kas apliecina, ka ir zudis tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai (vienošanās par īres tiesību izbeigšanu, līgums, kuram ir notecējis noteiktais termiņš, pirkuma līgums, spēkā stājies tiesas spriedums par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un/vai izlikšanu no dzīvojamām telpām u.c.).

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā
  Atgādinājums:
  Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana nevar būt par pamatu personas īres tiesību zaudēšanai, kā arī ietekmēt citas civiltiesiskas saistības, ja tādas pastāv.
  Brīdinājums:
  Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.(10) pants par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, paredz naudas sodu no septiņdesmit līdz pieci simti eiro.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nepieciešamos dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, iesniedz elektroniski, nosūtot uz e-pastu dmv@riga.lv, apliecinot to ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Persona iesniedz nepieciešamos dokumentus Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Mājokļu un vides departamenta Dzīvokļu pārvaldei
 • Portāls   -   Persona nosūta E-iesniegumu autorizējoties portālā www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.latvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Persona saņem informāciju par atbildes saņemšanu.
 • Korespondence   -   Personai tiek nosūtīta atbildes vēstule vai izraksts no Rīgas domes Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisijas sēdes protokola.
 • Klātiene   -   Persona Juridisko konsultāciju nodaļā personīgi saņem atbildes vēstuli vai izrakstu no Rīgas domes Personu dzīvesvietas reģistrācijas komisijas sēdes protokola.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņēmšanas centrs: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53; Dzirciema iela 28. , Tālrunis: +37180000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departaments Brīvības ielā 49/53, Rīgā LV-1010, Juridisko konsultāciju nodaļa , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509,, E-pasta adrese: dmv@riga.lv, WWW: mvd.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00
  Otrdiena: 8:30 - 17:00
  Trešdiena: 8:30 - 17:00
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00
  Piektdiena: 8:00 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība