Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Konsultāciju sniegšana par dzīvojamo māju pārvaldīšanu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Konsultāciju sniegšana dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Departaments sniedz konsultācijas par dzīvojamo māju pārvaldīšanu, tajā skaitā:
1. Par dzīvojamo telpu īres un apsaimniekošanas maksas noteikšanu.
2. Par pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, nodrošināšanu un apmaksas kārtību.
3. Sniedz vērtējumu dzīvojamās mājas pārvaldnieka un dzīvojamo telpu īrnieka/īpašnieka strīdu gadījumos par pušu rīcības atbilstību normatīvajiem aktiem.
4. Par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura īrē vai lieto savā īpašumā esošu dzīvokli dzīvojamā mājā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī dzīvojamās mājas pārvaldnieks/īpašnieks
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums http://likumi.lv/doc.php?id=193573
 • Dzīvokļa īpašuma likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221382
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Likums „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=44160
 • Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju http://likumi.lv/doc.php?id=35770
 • MK 09.12.2008 not. Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu" http://likumi.lv/doc.php?id=185342
 • MK 11.07.2017. not. Nr.408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/292334-dzivojamas-majas-parvaldisanas-un-apsaimniekosanas-maksas-aprekinasanas-noteikumi
 • MK 12.12.2006 not. Nr.999 "Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu" http://likumi.lv/doc.php?id=149906
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • MK 30.06.2015. not. Nr.337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"" http://likumi.lv/ta/id/275010-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-405-15-buvju-tehniska-apsekosana-
 • RD 15.12.2017. sn. Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/296134
 • RD 28.04.2015. sn. Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/273736-rigas-pilsetas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi
 • RD 24.08.2010. instrukcija Nr.9 "Rīgas pašvaldības īpašumā vai pārvaldīšanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtība" 9.RD.instrukcija-24.08.2010.doc
 • RD 29.03.2011. lēmums Nr.2850 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību" 2850.RD.lemums-29.03.2011.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Rakstisks iesniegums un dokumentu, kas apliecina iesniegumā minētos faktus, kopijas, ja tādi ir piejami
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Klātienē un telefoniski konsultācija tiek saņemta nekavējoši, ja nav nepieciešama papildus faktu izvērtēšana
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta iesniegumu uz e-pastu: dmv@riga.lv
 • Fakss   -   Persona nosūta iesniegumu uz faksu +37167012471
 • Klātiene   -   Persona Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā saņem mutisko konsultāciju vai iesniedz iesniegumu. Iesniegumu var iesniegt Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
 • Korespondence   -   Persona nosūta iesniegumu Mājokļu un vides departamentam pa pastu
 • Tālrunis   -   Persona var saņemt konsultāciju Juridisko konsultāciju nodaļā pa tālruni
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Persona Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā saņem mutisko konsultāciju pa tālruni
 • E-Pasts   -   Kanceleja nosūta atbildi uz iesniegumā norādīto e-pastu
 • Korespondence   -   Kanceleja nosūta atbildi uz norādīto adresi
 • Klātiene   -   Persona Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā saņem mutisko konsultāciju
 • Fakss   -   Kanceleja nosūta atbildi uz iesniegumā norādīto faksu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +37180000800, Fakss: +37167037076, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Mājokļu un vides departamenta Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 Juridisko konsultāciju nodaļa Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa , Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, +37167012540, +37167012475, +37167037221, +37167105684, Fakss: +37167012471, E-pasta adrese: dmv@riga.lv, WWW: mvd.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00 Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa 14:00 - 18:00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 9.00-17.00 Īres un sociālo dzīvokļu pārvaldīšanas nodaļa 8.30 - 12:00
  Piektdiena: 8.00 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība