Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atļaujas izsniegšana Rīgas transporta būvju (ielas, tilti, satiksmes pārvadi u.c.) elementu aizņemšanai (izmantošanai) un darbu veikšanai uz tām
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esošo transporta būvju aizsardzība
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojums reglamentē saimniecisko darbību uz Rīgas pilsētas pašvaldības valdījumā esošām transporta būvēm un to tiešā tuvumā, kas saistīta ar to aizņemšanu, uzlaušanu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 02.10.2001. not. Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem" http://likumi.lv/doc.php?id=54544
 • RD 28.12.2000. sn. Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=1492
 • RD 28.12.2000. lēmums Nr.9207 "Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās" 9207.RD.lemums-28.12.2000.docx
 • RD 28.12.2000. pielikums lēmumam Nr.9207 "Maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās" Pielikums_RD_lemumam_9207.pdf
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikuma forma atļaujas transporta būvju aizņemšanai (izmantošanai) saņemšanai fiziskām personām Pieteikuma_forma_atlaujas_fiz_pers.xls
 • Pieteikums avārijas darbu veikšanai RDSD.avarijas.darbu.pieteikuma.forma.xlsx
 • Pieteikums darbu veikšanas atļaujas izsniegšanai (juridiskām personām) RDSD.darbu.veiksanas.pieteikuma.forma.3.juridiska.persona.xlsx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu atļauju ielu elementu izmantošanai (aizņemšanai) jāiesniedz šādi dokumenti: 1.Pieteikums darbu veikšanai un pilnvara par tiesībām parakstīt līgumu. 2.Darba vietas aprīkojuma shēma, kas saskaņota atbilstoši Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumu Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem" 3.2.apakšnodaļas prasībām. 3. Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma ielās ar sabiedriskā transporta satiksmi, kas saskaņota ar Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pārvadātājiem (RP SIA "Rīgas satiksme"). 4. Jānoslēdz ar Rīgas domes Satiksmes departamentu līgums par pieteikumā minēto transporta būvju lietošanu. Jāuzrāda šādu dokumentu oriģināli: 1. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos noteiktā kārtībā saskaņots un akceptēts projekts. 2. Būvatļauja. 3.Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos darbu veikšanas projekts ar kalendāro grafiku.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  7
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Līgumā paredzētā maksa par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) tiek aprēķināta pamatojoties uz Rīgas domes 28.12.2000. lēmumu Nr.9207 "Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma sniegšanas termiņš: no 1-7 darba dienām
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora viena mēneša laikā no atļaujas saņemšanas dienas, iesniedzot iesniegumu Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīga, LV - 1011
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Par noslēgtā līguma saistību neizpildi piemērojams līgumsods vai maksa par transporta būvju lietošanu pēc darbu veikšanas
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011, 110.kab.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Satiksmes departaments, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, LV-1011, 110.kab.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Satiksmes departamenta Ielu seguma aizsardzības nodaļa, Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV - 1011, 110.kab., Tālrunis: +371 67012731, +371 67012765, Fakss: +371 67012702, +371 67012774, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 14.00-16.00
  Otrdiena: 8.30-10.30
  Trešdiena: 8.30-10.30
  Ceturtdiena: 8.30-10.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiLuminor Bank AS konta Nr. LV04NDEA0023400004030
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība